ราค าท องเปิ ดตล าดวันนี้ รับซื้ อเป็นของข วัญปีใ หม่

ราค าทอ งปร ะจำวันนี้ (2 ม.ค.) คงที่ เมื่อเที ยบกับราค าปิ ดเมื่อวานนี้ โดยท องรูปพ รรณข ายอ อก

บ าทละ 27,450 บ าท ตามข้อมู ลล่าสุด จากเ ว็บไ ซต์ของสม าคมค้ าท องคำ เมื่อเวลา 9:30 น.

ที่ผ่านมา ทอ งคำแ ท่งมีราค ารับซื้ อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 26,850 บ าท ข ายอ อกบ าทละ 26,950 บ าท ตามประกาศค รั้งล่ าสุด

ด้านราค าทองรูปพร รณ รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 26,363.24 บ าท และข ายอ อกที่ราค า 27,450 บ าท

ขณ ะที่ราค าทองคำต ลาดโ ลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,898.50 ดอ ลลาร์ต่ออ อนซ์

สรุ ปราค าทองคำ วันที่ 2 ม.ค. 2564

ประก าศค รั้งที่ 1

ท องแท่ ง

รับซื้ อ บ าทละ 26,850 บ าท

ข ายอ อก บ าทละ 26,950 บ าท

ทองรูปพร รณ

รับซื้ อ บ าทละ 26,363.24 บ าท

ขา ยอ อก บ าทละ 27,450 บ าท

อย่ างไรก็ตาม ราค าทองเ ปิดตล าดเช้ านี้ยังคงที่ สำหรั บใ ครที่ต้องการซื้ อเป็นของขวั ยปีใหม่ รีบเข้าร้า นท องซื้ อกันได้เล ยจ้า

ข้อมูลsiamtoday

Show More