ผู้ถื อบัต รคนจ นเฮ เงิ นเข้าบั ตรแล้ว

กระท รวงการค ลังเพิ่ มกำลังซื้ อให้แ ก่ผู้มี “บัต รสวั สดิการแห่ งรั ฐ” ระยะที่ 2

โดยเพิ่ มวงเงิ นช่ วยเห ลือให้อี กคนละ 500 บ าท แถมขย ายระยะเว ลามาต รการไปอีก

3 เดือน 1 มก ราคม – 31 มีนา คม 2564

ผู้สื่อข่ าวรา ยงานว่า กระทร วงการคลัง เริ่มดำเนิ นโค รงการเพิ่ม กำลังซื้ อให้แ ก่ผู้มีบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 2

ครอบคลุมผู้สิ ทธิในมา ตรการป ระมาณ 14 ล้า นคน โดยเพิ่ มวงเงิ นช่วยเ หลือผู้มีบั ตรส วัสดิก ารแห่งรั ฐ

ให้อีกจำน วน 500 บ าทต่อคนต่อเดื อน เพื่ อนำไปซื้อสิน ค้ าบริโภ คอุปโภ คที่จำเป็นจากร้านธ งฟ้าราค า

ประห ยัดฯสามารถใช้วงเงิ นนี้ได้ในระยะเวลา 3 เดื อน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31มีนาคม 2564

ซึ่งเป็นโคร งการต่อเนื่ องจากโค รงการเดิมที่สิ้นสุดในเดื อนธันว าคม 2563โดยกรมบั ญชีกลาง

กำหนดเพิ่ มวงเงิ นจำน วน 500 บ าท เข้าบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ ในทุกวันที่ 1

ของเดื อนมกร าคมถึงมีน าคม 2564 โดยผู้ถือบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐที่มีรา ยได้ไม่เกิ น 30,000 บ าทต่อปี

จะได้รับ (300+500) รวมเป็น 800 บ าทต่อเดื อน และผู้ถือบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ

ที่มีรา ยได้เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับ (200+500) รวมเป็น 700 บ าทต่อเดื อน

โดยการขย ายวงเงิ นเพิ่ มในบั ตรสวั สดิการแห่ง รั ฐไปอีก 3 เดื อน ถือเป็น “ของขวั ญปีให ม่

” ที่รั ฐบ าลมอบให้แ ก่ปร ะชาช นผู้มีรา ยได้น้อย เพื่อช่ วยเหลื อค่ าใช้จ่า ยในสินค้ าอุปโภค บริโ ภค

ย้ำอีกครั้ง!! วงเงิ นที่ได้รับไม่สามา รถกดเป็นเงิ นสดได้ การใช้จ่ ายดังกล่ าวจะต้องนำไปใช้ที่ร้ านธงฟ้า

ประชารั ฐที่รับชำระค่ าสินค้ าอุปโภ คบริโภ คผ่านเครื่ องรับชำระเงิ นอิเล็ กทรอนิ กส์ (EDC)

หรือร้านค้ าที่รับชำระเงิ นผ่านแ อพฯ “ถุงเงิ นปร ะชารั ฐ” เท่านั้น

ข้อมูลbangkokbiznews

Show More