ประกั นสังคม ช่ว ยนา ยจ้า ง ช่ว ยผู้ประกั นตน จ่า ยเงิ นสมท บนา น 3 เดื อน

ประกันสังคม ช่วยน ายจ้ าง-ผู้ประกัน ตน จ่ายเงิ นสมทบร้อยละ 3 นาน 3 เดือ น

เพื่ อช่วยเ หลือหลังได้รับผลกระท บจากสถาน การณ์ทางเศร ษฐกิจ

นายท ศพล กฤตว งศ์วิม าน เลข าธิ การสำนักงานประกัน สังคม เปิ ดเผ ยว่า ตามที่กระท รวงแร งงาน

โดยสำนักงานประกันสั งคมได้ออก “กฎกระท รวงกําหนดอั ตราเงิ นสมท บกองทุนประกั นสังคม

พ.ศ. 2563” ส่งผลให้มีการป รับลดเงิ นสม ทบฝ่ ายนา ยจ้ างและฝ่ายผู้ประ กันตนมา ตรา 33

เหลื อในอั ตราฝ่า ยละร้ อยละ 3 และผู้ประกั นตนตามมา ตรา 39 ลดลงเหลื อ 278 บ าท

เป็นระ ยะเวลา 3 เดื อน (ตั้งแต่เดื อนม.ค. – มี.ค. 2564) เพื่ อช่วยเหลื อน ายจ้ าง

และผู้ประกั นตนที่ยังคงได้รับผลกระท บจากสถา นการ ณ์ทางเศร ษฐกิจ

ซึ่งจะช่ วยแ บ่งเบ าภาระค่ าใช้จ่ ายของนา ยจ้ าง และผู้ประ กันตน

ทั้งนี้ ในการจ่ ายเงิ นสมท บอัต ราใหม่ นั้น ตั้งแต่วันนี้ (1 ม.ค. 2564) นา ยจ้ าง

ผู้ประกั นตน สามารถชำระเงิ นสมทบอัต ราใหม่ผ่ านช่อ งท างต่างๆ ได้แล้ว ดังนี้

สำห รับผู้ประกั นตน มาต รา33 นา ยจ้ างสาม ารถชำระเงิ นสมท บผ่านช่องทางเค าน์เต อร์ธนาค ารกรุ งศรีอยุธย า

ธนาค ารกรุง ไทย และธนาค ารธนช าต ในส่วนการจ่ ายเงิ นสมท บผ่านช่องทางอิเล็ กทรอนิ กส์

หรือ ระบบ e-Payment นายจ้ างสา มารถชำระเงิ นสมท บผ่านร ะบบของธนาค ารกรุงไ ทย

ธนาค ารกรุงศ รีอยุธย า ธนาค ารไทยพาณิ ชย์ ธนาค ารกสิ กรไ ทย ธนาค ารกรุงเ ทพ

ธนาค ารซิตี้แ บงก์ เอ็น.เอ ธนาค ารมิ ซูโฮ ธนาค ารซู มิโตโม มิ ตซุย แบ งกิ้งคอ ร์ปอเ รชั่น

เค าน์เต อร์เซ อร์วิส (ด้วยบั ตรเด บิต/เคร ดิต มา สเต อร์ก าร์ด) และธนาค ารทห ารไ ทย

(ช่องทาง NSW) และสำนั กงานปร ะกันสังคมทุกแห่ งทั่วประเทศ

สำหรับผู้ป ระกันตนม าตรา 39 ที่ใช้บ ริการหักบั ญชีเงิ นฝากกับธนาค ารกรุงไ ทย

ธนาค ารกรุงศรีอยุธย า ธนาค ารธนชาต ธนาค ารก สิกรไทย ธนาค ารไ ทยพาณิ ชย์

ธนาค ารทห ารไท ย และธนาค ารกรุงเ ทพนั้น ทุกหน่วยบริการพ ร้อมให้บริการหั กบัญ ชีอั ตโนมั ติ

ในรอบตั ดบั ญชีวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และยังสาม ารถชำระเงิ นสมท บได้ที่สำนักงา นประกันสั งคมทุกแ ห่งทั่วประเ ทศ

อีกทั้ง ยังสามารถชำระเงิ นสมทบอัต ราใหม่ ผ่านช่องทางเค าน์เตอร์ธนาค ารกรุงไ ทย เค าน์เต อร์เซ อร์วิส

(เซเ ว่นอีเ ลฟเว่น) เค าน์เตอร์บิ๊กซี เค าน์เต อร์เซ็ นเพย์ เค าน์เตอร์ไปร ษณีย์ไทย

ส่วนเค าน์เตอร์เทสโก้โล ตัสจะเริ่มให้บริก ารในวันที่ 7 ม.ค. 2564

เค าน์เต อร์ธนาค ารกรุ งศรีอยุธย าจะเริ่มให้บริก ารในวันที่ 15 ม.ค. 2564

เค าน์เต อร์ธนาค ารธนชา ตจะเริ่มให้บริก ารในวันที่ 1 ก.พ. 2564

อย่ างไรก็ตาม ค าดว่า การลดอั ตราเงิ นสมท บเป็นระยะเ วลา 3 เดื อน

(ตั้งแต่เดือน ม.ค. – มี.ค. 2564) เพื่ อช่ วยเหลื อน ายจ้ างและผู้ประกั นตน

ที่ยังคงได้รับผลกระท บจากสถ านก ารณ์ทางเศร ษฐกิจ จะช่วยแ บ่งเบ าภาระค่ าใช้จ่ายของน ายจ้ าง

และผู้ประ กันตนในการจ่า ยเงิ นสมท บลดลงร วมจำน วน 15,660 ล้ านบ าท สมตา มเจตน ารมณ์ของ รั ฐบ าล

และรั ฐมนตรีว่าการกระท รวงแร งงาน ที่ให้ความสำ คัญในการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาส ตร์ชาติ

รวมไปถึงนโยบ ายเร่ งด่ วนของกระทร วงแ รงงาน โดยเฉพ าะด้านการส ร้างโอก าสและค วามเส มอภ าคทางสั งคม

เพื่ อให้คร อบค ลุมการดูแลบริก ารและสิ ทธิประโย ชน์ของวัยแ รงงานทุกกลุ่มทุกวั ย.

ข้อมูลthairath

Show More