คนละครึ่งเ ฟส 2 ยืนยั นตัวต นแล้ ว เริ่ มใช้สิท ธิ์ได้แล้ว

ผู้มีสิท ธิ์ ตามโค รงการ คนละค รึ่ง เฟ ส 2 หลังยื นยันตัวตนผ่ านแอปฯ “เป๋ าตัง”

เริ่ มใช้สิท ธิ์จับจ่ ายผ่านร้ านค้ าที่เข้าร่วมโค รงการได้แล้ว ตั้งแต่วันปีใหม่ 1 ม.ค.64

จากโค รงการ “คนละค รึ่งเฟ ส 2” ซึ่งรั ฐบ าลเปิ ดให้ประชาช นได้ลงทะ เบี ยนชิงสิ ทธิ์

รับเงิ นจำนวน 3,500 บ าท (ผู้ที่ลงทะ เบี ยนเฟสแรก จะได้รับเงิ นเพิ่ ม 500 บ าท)

ผ่านแ อปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยภา ครั ฐร่วมจ่ ายค่ าอาหาร เครื่องดื่ม

และสินค้ าทั่วไปผ่านฝ่ ายของผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บ าทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิ น 3,500 บ าท

ต่อคนตลอดระยะเวลาโค รงการ เพื่ อกระตุ้นการจับจ่ ายใช้ส อยภายในประเทศ บร รเทาภาระค่ าใช้จ่ายให้ประชาช น

และช่ วยเพิ่ มสภ าพคล่ องให้ร้านค้ าร ายย่ อย เป็นการส นับสนุนเศ รษฐกิจฐา นรากและฟื้ นฟูเศ รษฐกิจของประเ ทศใน องค์ร วม

ทั้งนี้ สำหรั บผู้ที่ลงทะ เบี ยนโค รงการคนละค รึ่งเฟ ส 2 ทั้งห มด 5 ล้า นคน จะได้รับ SMS

แจ้ งผลลงทะ เบี ยนภ ายในวันที่ 25 ธ.ค.2563 ที่ผ่ านมา จากนั้นผู้ที่ได้รับสิ ทธิ สามารถยืนยั นตัวตน

ผ่านแ อปฯ “เป๋าตัง” หรือ ตู้ ATM กรุงไ ทย สีเท ากว่า 3,300 ตู้ทั่วปร ะเทศ

ขณะที่ ประชาช นสามา รถใช้สิ ทธิ “คนละค รึ่ง เฟ ส 2” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 – 31 มี.ค.2564

รวมถึง คนที่ลงทะ เบี ยน คนละค รึ่งเฟ สแ รก ก็จะได้รับเงิ นเพิ่ มในระบบ อีก 500 บ าท เช่ นกัน

โดยจะสามา รถใช้จับจ่ ายผ่าน ร้านค้ าที่ได้ลงทะ เบี ยนไว้ในโค รงการคนละค รึ่ง ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน

อย่ างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ใช้จ่ ายในแต่ละวันไม่ถึง 150 บ าท ที่รั ฐจะออกให้

ระบบจะทบยอ ดที่เหลือรวมไปย อดที่ยังสา มารถใช้จ่า ยได้ ทั้งหมด ในเวลา 06.00 น.

ในแต่ละวัน ดังนั้นในแต่ ละวัน ไม่จำเป็น ต้องใช้ให้ถึง 300 บ าท ก็ได้ (ออกเอง 150 บ าท รั ฐออกให้ 150 บ าท)

สำหรับผู้ได้รับสิ ทธิโคร งการคนละครึ่ งกลุ่มเดิม (เฟสแรก) สามารถรับวงเงิ นเพิ่ มอีก 500 บ าท

ตามโค รงการ คนละครึ่ ง ระยะที่ 2 โดยต้ องกดปุ่ม “ยอ มรับเงื่ อนไขและรับสิ ทธิ” ในแ อปฯ

“เป๋ าตัง” ซึ่งจะขึ้นข้อความเตื อนว่า “ท่านได้รับสิ ทธิคนละค รึ่ง ระยะที่ 2 มูลค่ า 500 บ าท

และสามารถใช้สิ ทธิได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564”

ข้อมูลthairath

Show More