ธ.เพื่ อการเก ษตรและสห กรณ์ มอ บของขวั ญปีใ หม่

เป็นอีกห นึ่งข่ าวดีสำหรั บปีใ หม่ปี 2564 เนื่ องจากได้มีการโพ สข้อค วาม จากทางเ พจเฟ สบุ๊ค รัช ดา ธน าดิเ รก – รองโฆ ษกรั ฐบ าล

ของข วัญปีใ หม่ 2564 จากใจรั ฐบ าล โดยธนาค ารเพื่อการเก ษตรและสห กรณ์ (ธ.ก.ส.) มอบ 2 ชิ้น คือ

1.โค รงการชำร ะดีมีคื น สำหรับห นี้เ งินกู้จัดชั้ นปกติ โดยโอ นคื นดอกเบี้ ยเงิ นกู้เข้าบั ญชีเงิ นฝากให้ลู กค้ า 2 กลุ่ม คือ

-ลู กค้ าเกษต รกรและบุคคล ร้ อยละ 20 ข องดอกเบี้ ยที่ชำร ะจริง แต่ไม่เกินร ายละ 5,000 บ าท

-ลู กค้ ากลุ่มบุ คคล กลุ่มเกษ ตรกร สห กรณ์ นิติบุ คคล กองทุนห มู่บ้ านและชุมช นเมือง ร้อยละ 10 ของดอกเบี้ ยที่ชำระจ ริง

แต่ไม่เกิ นร ายละ 50,000 บ าท

2.โคร งก ารลดภา ระห นี้ สำหรับห นี้เงิ นกู้ NPL หรือมีด อกเบี้ ยค้ างชำระเ กิน 15 เดื อน โดยคื นดอกเ บี้ยให้ลู กค้ า 2กลุ่ม

-ลู กค้ าเกษ ตรกรและบุค คล ร้อ ยละ 20 ของดอกเบี้ ยที่ชำระจริง

-ลู กค้ ากลุ่มบุ คคล กลุ่มเก ษตรกร สห กรณ์ นิติบุ คคล กองทุน ห มู่บ้ านและชุมช นเมือง ร้อยละ 10 ของดอกเ บี้ยที่ชำระจริง

ทั้ง 2 โคร งการนี้ จะเริ่ มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

ธ.เพื่ อการเก ษตรและ สหก รณ์ เต รียมมอ บของข วั ญปีใ หม่

เป็นอีกหนึ่ งข่ าวดีสำห รับปีใหม่ปี 2564 เนื่อ งจากได้มีการโพ สข้อความ จากทางเ พจเฟ สบุ๊ค รัช ดา ธน าดิเร ก – รองโ ฆษกรั ฐบ าล

ของขวั ญปีใหม่ 2564 จากใจรั ฐบ าล โดยธนาค ารเพื่อการเก ษตรและสห กรณ์ (ธ.ก.ส.) มอบ 2 ชิ้น คือ

1.โคร งการชำระดีมีคื น สำหรับห นี้เงิ นกู้จัดชั้นปกติ โดยโอนคื นด อกเ บี้ยเ งินกู้เข้าบัญชีเงิ นฝากให้ลู กค้ า 2 กลุ่ม คือ

-ลูกค้ าเกษ ตรกรและบุ คคล ร้อ ยละ 20 ของดอกเบี้ ยที่ชำระจริ ง แต่ไม่เกิ นร ายละ 5,000 บ าท

-ลู กค้ าก ลุ่มบุ คคล กลุ่มเกษ ตรกร สห กรณ์ นิติบุค คล ก องทุนหมู่บ้ านและชุมช นเมือง ร้อยละ 10 ของดอกเ บี้ยที่ชำระจ ริง

แต่ไม่เกินร ายละ 50,000 บ าท

2.โคร งการล ดภาระห นี้ สำหรับห นี้เ งินกู้ NPL หรือมีดอกเบี้ ยค้ างชำระเกิน 15 เดื อน โดยคื นดอ กเบี้ ยให้ลู กค้ า 2กลุ่ม

-ลู กค้ าเกษ ตรกรและบุ คคล ร้ อยละ 20 ของด อกเบี้ ยที่ชำระจริง

-ลู กค้ าก ลุ่มบุค คล กลุ่ มเก ษตรกร สหก รณ์ นิติบุค คล กองทุนห มู่บ้ านและชุมช นเมือง ร้อยละ 10 ของดอ กเบี้ ยที่ชำระจริง

ทั้ง 2 โคร งการนี้ จะเริ่ มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มีน าคม 2564

โพ สดังกล่าว

ข้อมูลphurlenlen

Show More