ดูร า ยละเอี ยด เปิ ดรับสมั คร คนละค รึ่ง อีกรอบ

ดูร า ยละเอี ยด เปิ ดรับสมั คร คนละค รึ่ง อีกรอบ

เมื่ อวันที่ 31 ธ.ค. 63 น.ส.กุลย า ตั นติเต มิท รัก ษาการผู้อำน วยการสำนั กงานเศร ษฐกิจการค ลัง (สศค.)

ในฐา นะโฆษ กกระทร วงการค ลัง ได้เ ปิดเผ ยถึงการเริ่มจ่ ายเ งินสมท บจากรั ฐบ าล 3,000 บ าท

จากมา ตรการคนละค รึ่ง เฟ ส 2 จำนวน 5 ล้ านคน ในวันที่ 1 ม.ค. 64 โดยรว มแล้วมีผู้ได้รับสิ ทธิ์จากของปี 63

เดิ มเป็น 10 ล้ านคน นอกจากนี้ยังมีการเ พิ่มอีก 500 บ าทเป็น 3,500 บ าท เพื่อช่วยเห ลือ ประชาช นอีกทาง

นอกจากนี้คลั งยังเชื่ อว่าประชาช นจะเร่งใช้จ่ ายเงิ นในมาต รการคนละค รึ่งได้ครบต ามกำหนด 31 มี.ค.นี้

และหากมีการประก าศล็ อกด าวน์ ทำให้ไม่สามารถออกไปใช้สิ ทธิ์มา ตรการได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายนโยบ าย

ว่าจะขย ายเวล าออกไปหรือไม่

ด้ าน น.ส.กุลย า กล่ าวว่า ในส่วนมาต รการคนละค รึ่งเ ฟสแ รกจะให้วงเ งินเพิ่ มเ ติม 500 บ าท

ขณะนี้มีผู้กดยื นยันรับสิ ทธิไปแล้ว 8.9 ล้ านร าย และคนละค รึ่งระยะสอง ซึ่งมีผู้ได้รับสิ ทธิ 4.51 ล้ านร าย

สะท้อนว่า ประชาช นยังมีความพ ร้อมที่จะใช้จ่ ายเงิ น ตามเป้าหม ายของมาตร การ ซึ่งที่ผ่ านมา

มียอดการใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 5 ห มื่นล้ านบ าท

ส่วนการเ ปิดลงทะเบี ยนคนละค รึ่งรอบใหม่ เบื้ องต้นมีสิ ทธิแล้วเกือบ 1 ล้ านสิ ทธิ

โดยพิจา รณาจากสิ ทธิของผู้ลงทะเบี ยนไม่สำเ ร็จในเฟ สสอง 4.9 แสนร าย ผู้ไม่ได้เข้ าร่วมโครงการเฟ สหนึ่ง

อีก 4.3 แสนร ายและรอดูจำนว นของผู้ที่ลงทะเบี ยนในเฟ สส องแต่ไม่ใช้สิ ทธิ์ภายใน 14 วัน

เพื่อมาเ ปิดลงทะเบีย นให ม่ ซึ่งคลังจะมีการพิจาร ณากำหนดวันลงทะเบี ยนทางการอีกค รั้ง

ข้อมูล siamtopic

Show More