เ ปิ ดสมั คร คนละค รึ่ง เฟ ส 2 รอบ2 หลัง 14 มกร าค ม 2564

คนที่พล าดสิ ทธิ “คนละค รึ่งเ ฟส 2” ที่เปิ ดให้ลงทะเบี นในวันที่ 16 ธ.ค. 2563 ที่ผ่ านมา ไม่ต้องเสี ยใจไป

เพร าะล่ าสุด.. มีข้อมู ลอัพเ ดทจากสำนักงานเศ รษฐกิ จการค ลัง(สศค.) เปิ ดเ ผยว่ากำลังจะเปิ ดให้ลงทะเบีย น

“คนละค รึ่งเฟ ส 2” รอบใ หม่ (รอ บ2) ในประม าณวันที่ 14 ม.ค. 2563 โดยเป็นการดึงเอาสิท ธิที่ไม่เกิ ดการใช้งาน

ทั้งจากเฟ ส1 และเฟ ส2 นำมากลั่ นกรอง รว บร วม แล้วเอามารีรั นให้ลงทะเบี ยนรอบ ใหม่

1. “คนละค รึ่งเฟ ส 2” พบลงทะเบีย นไม่ผ่ าน 4.9 แสนร าย

นา งส าวกุลย า ตันติเ ตมิท รักษ าการผู้อำน วยการสำนักงานเศ รษฐกิจการค ลัง(สศค.)เ ปิดเผยว่า

ขณะนี้มีย อดผู้ลงทะเบี ยนมา ตรการ “คนละค รึ่งเ ฟส 2” ของรั ฐบ าลที่ “ไม่ผ่ าน” คุณสม บัติอยู่จำนว น 4.9 แสนร าย

จากผู้ลงทะเบี ยนทั้ งหมด 5 ล้ านร าย

ในจำน วน 4.9 แสนร ายนี้ ทางรั ฐบ าลจะนำมาพิจ ารณาเปิ ดให้มีการลงทะเบี ยนให ม่ ในรอบ 2 ต่อไป

โดยจะนำมาร วมกับย อดที่เหลื อจากคนละค รึ่งในเ ฟสแ รก อีกจำน วน 4.3 แส นร าย และ รวมกับผู้ที่ลงทะเบี ยนใน

“คนละค รึ่งเฟ ส 2” แต่ไม่ใช้สิ ทธิภา ยใน 14 วัน นับจากวันที่ 1 มกร าค ม 2564

2. เล็งเปิ ดลงทะเบี ยนรอบใหม่ (รอบ2) ประมาณ 1 ล้ านสิท ธิ

เบื้ องต้นพบข้อมู ลว่า มีจำนวนสิท ธิที่จะพิจ ารณาเ ปิดลงทะเบีย น “คนละค รึ่งเ ฟส 2” รอบใหม่ อีกประม าณ 1 ล่ านสิ ทธิ

โดยเป็นสิ ทธิที่เกิ ดจากการข าดคุณสม บัติของผู้ลงทะเบีย นคนละค รึ่งในเ ฟส1 และ เฟ ส2 ถ้าหากจะมีมา กกว่านี้

ก็จะเป็นย อดของผู้ที่ไม่มาใช้จ่ ายตามกำหนดภ ายใน 14 วันทำการ ซึ่งจะถื อว่าเป็นการ “ส ละสิ ทธิ”

ซึ่งจะเริ่ มรู้ย อดดังกล่ าวนับจากหลังวันที่ 14 ม.ค.เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะพิจ ารณาอีกค รั้งว่าจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนร อบต่อไป

เมื่ อไ หร่ ขอให้ติ ดตามประก าศจาก สศค. ต่อไป

3. “คนละค รึ่งเฟ ส 2” รอบ2 ให้รอห ลัง 14 ม.ค. 2563

ทางคณะทำง านในมา ตรการนี้ ค าดว่าจะเ ริ่มรู้ย อดจำนวนสิ ทธิที่จะนำให้ลงทะเบี ยนรอ บใหม่ (ตัวเ ลขชั วร์ๆ)

ได้นับจากหลั งวันที่ 14 ม.ค.เป็ นต้นไป หลังจากนั้นจะพิจ ารณาอีกครั้งว่าจะเปิ ดให้ลงทะเ บี ยนรอบต่อไปเมื่ อไหร่

ขอให้ติ ดตามประก าศจาก สศค. ต่อไป

*หม ายเ หตุ : สำหรั บผู้ที่ลงทะเบี ยน “คนละค รึ่งเฟ ส 2” ผ่ านแล้ว และได้รับ SMS ยืนยั นแล้ว

ต้องรีบใช้จ่า ยครั้งแร กผ่ า นแ อพฯ “เป๋ าตัง” ภา ยใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถั ดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้ งรับสิ ทธิ

หรือวันที่เปิ ดให้เ ริ่มใช้จ่ ายตามโ ครงการ มิเช่ นนั้นจะถูกตั ดสิ ทธิและไม่สามารถลงทะเบี ยนได้อีก

ข้อมูล today.line.m

Show More