สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม ไม่เ กิน 300,000 บ าท ผ่ อนน าน 7 ปี

สำห รับใ คร ที่กำลั งมองหา บริก าร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม เพื่ อเพิ่ มความคล่ องทางการเงิ นหรือในก ารใช้จ่ ายต่ างๆ

ทาง ธนาค ารอ อมสิน ให้ลู กค้ าทุกท่านใช้ชี วิตได้เต็ มที่ยิ่ งขึ้นด้วย บริก าร สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม ไท รทอ งอเน กประส งค์

ซึ่ งเป็นบริก าร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ที่ร องรั บความต้องการทุกประเ ภท

ไม่ว่าจะใช้จ่ ายในการท่ องเที่ ยว ใช้จ่ ายในการซื้ อรถ ใช้จ่ ายเป็นค่ ารั กษาพย าบ าล หรืออื่น ๆ ก็กู้ได้สบ าย ๆ ทุกคน

จุ ดเ ด่น สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม ไทรท องอเน กประส งค์ ออ มสิน

-เพื่ อการอุปโ ภคบริโ ภค

-เพื่ อไ ถ่ถอ นจำน องจากสถ าบั นการเ นอื่น (ที่มีวั ตถุประส งค์เพื่อการอุ ปโ ภคบ ริโ ภค)

-เพื่ อใช้ในการป ระกอบอา ชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่ อการประก อบ ธุรกิจ

ร ายละเอี ยด สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ไท รทอ งอเน กประส งค์ ออ มสิน

1. กรณีใช้บุค คลค้ำปร ะกัน สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ออ มสิน

ให้กู้ไม่เ กินร ายละ 300,000 บ าท

2. กรณีใช้ห ลักทรั พย์ค้ำปร ะกัน สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ออ มสิน

ให้กู้ไม่เ กินรา ยละ 10,000,000 บ าท มีหลั กเก ณฑ์ ดังนี้

-ไม่เ กิน 90% ของราค าประเ มินห ลักทรั พย์ที่ดิ นพ ร้อมอาค าร

-ไม่เ กิน 85% ของราค าประเมิ นห้องชุด

-ไม่เ กิน 80% ของราค าประเ มินที่ดิน

ด อกเ บี้ย สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม อ อมสิน

-เป็นไปตามที่ธนาค ารกำห นด

ระยะเว ลาชำระ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ไท รทอ งอเน กปร ะสงค์ ออ มสิน

ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือ นที่ต้องชำระเงิ นกู้และด อกเบี้ ยง วดแรกตามที่กำห นดในสั ญญา

โดยมีหลั กเก ณฑ์อย่ างใดอย่ างห นึ่งดังนี้

-สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ไม่เกิน 300,000 บ าท ระยะเว ลาชำระเ งินกู้ไม่เ กิน 7 ปี

-สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม เกิน 300,000 บ าท ระยะเว ลาชำระเงิ นกู้ไม่เ กิน 25 ปี

คุณ สมบัติส มัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ไท รทอ งอเ นกปร ะสงค์ ออมสิน

-เป็นบุ คคลที่มีอาชี พและร ายได้แ น่นอน

-มีอายุค รบ 20 ปีบริ บูรณ์ และเมื่อร วมอายุผู้กู้กับระยะเว ลาที่ชำระเงิ นคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

กรณีใช้บุค คลค้ำประกัน สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ออมสิน

ให้ใช้บุค คลค้ำประ กันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำ ประกันต้องมี คุณส มบัติ ดังนี้

-มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรว มอายุผู้ค้ำประกันกับ ระยะเวลาที่ชำระเ งินกู้ ต้องไม่เ กิน 60 ปี

-มีถิ่ นที่อยู่แ น่นอนสาม ารถติดต่อได้

มีเงื่ อนไขอย่ างใดอย่ างห นึ่ง ดังนี้

-เป็นข้ารา ชก ารที่มีเงิ นเดือนตั้งแต่ 18,000 บ าทขึ้นไป

-เป็นพนั กงาน รัฐวิสา หกิจ หรือพ นักงานอ งค์กรของรั ฐ หรือเจ้าหน้าที่

หรือพนั กงานของหน่ วยงานภ าครั ฐ ที่มีเงิ นเดือ นตั้งแต่ 25,000 บ าท ขึ้นไป

-เป็นพนั กงานผู้มีรา ยได้ปร ะจำของบริ ษัทเอกช นที่มีความมั่ นคงและมีเงิ นเดือ นตั้งแต่ 30,000 บ าทขึ้นไป

-เป็นผู้ประก อบการอาชี พอิส ระที่มีรา ยได้เฉลี่ ยไม่น้ อยกว่าเดื อนละ 30,000 บ าทขึ้นไป

กรณีใช้ที่ดิ น หรือที่ ดินพ ร้อมอาค าร หรือห้องชุด สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม ออ มสิน มีห ลักเก ณฑ์ดังนี้

ให้ใช้บุ คคลค้ำป ระกัน ได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกั นต้องมีคุณส มบัติ ดังนี้

-เป็นข องผู้กู้หรือบุคค ลอื่น

-ตั้งอ ยู่ในแหล่งชุมช นที่มีความเ จริญ มีไ ฟฟ้า สาธารณู ปโภ คอื่นๆตามคว ามจำเป็น

และมีท างสาธา รณประโย ชน์ ซึ่งรถย นต์ผ่าน เข้า-แ กได้สะด วก

ข้อมุลbang-jaab

Show More