สินเชื่ อบุค คลเพ อร์ซั นนัลแ คช วงเงิ นอนุ มั ติสินเชื่ อสู งสุ ดถึง 5 เท่ าข องร ายได้ปร ะจำ

สินเชื่ อบุ คคลเพ อร์ซันนั ลแ คช ผ่ อนน้อย สบ ายน าน อ ายุสัญ ญาสูงสุด 60 เดื อน

วงเงิ นอนุ มัติสินเชื่ อสูงสุดถึง 5 เท่ าของร ายได้ปร ะจำ หรือสู งสุด 2,000,000 บ าท

สำหรั บพนักง านประจำ และสูงสุด 1,000,000 บ าท สำ หรับเจ้ าของกิ จการ

ไม่ต้องมีห ลักทรั พย์ค้ำปร ะกัน

คุณสม บัติผู้ส มัคร

อายุ 21 – 60 ปี (อายุรว มระยะเวล าผ่ อนชำระ คือต้ องไม่เ กิน 60 ปี)

พนั กงานป ระจำ ร ายได้ประจำต่อเดื อน 15,000 บ าทขึ้นไป

ผู้ประก อบกิจ การส่ วนตัว ร ายได้ประจำต่อเดื อน 30,000 บา ทขึ้นไป

อ ายุก ารทำง าน / กิจก าร

พนั กงานปร ะจำ อา ยุก ารทำงาน 6 เดื อนขึ้นไป

ผู้ประก อบกิจกา รส่ วนตัว ดำเ นินธุ รกิจปั จจุบัน 3 ปีขึ้นไป

สอ บถามร ายละเอี ยดเพิ่ มเติ มได้ที่ 02 626 7777

ข้อมูล cimbthai

Show More