มิ นิโซ รั บสมั ครพนั กงานปร ะจำสาข า หล ายอัต รา วุ ฒิม.3 ขึ้ นไป 12,000 บ าท

มิ นิโซ รับสมั ครพนั กงานประจำสา ขา หล ายอัต รา วุฒิ ม 3 ขึ้น ไป 12,000++ บ าท

มิ นิโซ เปิ ดรับสมั ครพนัก งานประจำส าขาหล ายอัต ราก้าวแร กสู่ความมั่ นคงกับเรา

รา ยได้ร วม 12,000 บ าท และสวั สดิการอื่ นอีกม ากม าย เงื่ อนไขเ ป็นไปตามที่บริษั ทกำห นด

ตำแห น่ง พนั กง านป ระจำส าขา หลา ยอั ตรา

เงิ นเดื อน : 12,000 บาท +++

สาข าที่รับ :

• Siam Square One

• MRT จตุจั กร

• Central Pinklao

• Central Rama 3

• ส ามย่ าน มิ ตรท าวน์

• Fashion Island

• เอเชี ยทีค โก ดัง 8

• Central Bangna

คุ ณสมบั ติผู้สมั คร

-วุฒิก ารศึ กษาม.3 ขึ้นไป

-อายุ 18- 35 ปี

-มีค วามรั บผิ ดชอบ

-ขยั นอ ดทน รักในงา นบริก าร

-สามารถทำงา นเป็นก ะได้

ส วัสดิ การพนั กงาน

-ประกั นสังคม

-ปรั บเ งินห ลังผ่ านการทด ลองง าน

-โบนั สตามผลป ระกอบการ

-โคร งการเพื่ อนช วนเพื่ อน

-พั กร้ อน 8 วัน

– เบี้ ยขยั นสูงสุด 1,500 บ าท

-งานเลี้ ยงประจำปี

-วันห ยุดต ามประเ พณี

ผู้ที่กำลั งหางา นสนใจ สมั ครงาน สมั ครพ ร้อมสั มภา ษณ์ได้ที่

หน้าร้ านมินิโ ซลหรือติ ดต่อสอ บถ ามได้ที่ 02-210- 0942

ข้อมูล2benews

Show More