ช าวนา ยิ้ มหน้ าบ าน ลุ้ นเงิ นเ ข้า รอ บใ หม่

ลุ้นเ งินเข้ ารอบใหม่เก ษตรกรผู้ปลูกข้าว วันนี้มีรอ บแ รกเข้าแ ล้วก่อนสิ้นปีอย่ าลื มเข้ามาเช็ ค

ตามคำสัญ ญาวันนี้ก็มาถึง 31 ธัน วาคม 63 ก่อนสิ้ นปีมีเงิ นเข้า ก่อนปีใหม่ช าวน ายิ้มหน้าบ านข อบคุณ

ธ.ก.ส. โอ นเงิ นประกันร ายได้ผู้ป ลูกข้ าว ชา วนาในก ลุ่ม : โค รงการประกันรา ยได้ เกษ ตรกรผู้ปลู กข้ าว ปี2563

ข่าวเงิ นช่ วยเห ลือ เกษ ตรกร และ กลุ่ม: เงิ นช่ว ยช าวนาข่ าวส ารโค รงการต่างๆ

แล กเปลี่ ยนพู ดคุย สินเ ชื่อธนาค าร ธกส. ฝา กขอ บคุณทุก ท่านที่ช่ วยเห ลือช าวนา

ต้อ งบอกไว้ ก่อนของแต่บละคนเข้าไม่เท่ากันใค รยังไม่เข้าเช็ คด่ วนด้ วยตัวเอ งดังนี้ :

เ ช็คง่ายๆด้ วยตั งเองไม่ว่าโค รงการไห นก็ดี ช่ วยช าวนา มีเ งินเข้า ได้วันไ หน

ผ่า นไม่ผ่ านรู้กัน เว็ บเดี ยวเช็ คได้ห มด ไม่ว่าจะเป็นบั ญชีที่โ อนเข้า สาขาไ หน จังหวั ดไหน

ดูตั วอย่ างเพิ่ มเติม

ใส่เขี ยนบั ตรป ระชาช น

กดค้ นหา

ดูร ายเอี ยดรา ยการของตัวเ อง

ตั วอย่ างที่แสดงร ายการตัวเ องว่าได้หรือไม่ได้โค รงกา รอะไรบ้ าง

สาม ารถตร วจส อบผลการรับการส นับสนุ นตามโค รงการ รั ฐได้ที่เว็บ : https://chongkho.inbaac.com

ข้อมูลphurlenlen

Show More