ผู้มีสิ ทธิ สมั ครบั ตรสวั สดิการแห่ งรั ฐ รอ บให ม่

เปิ ดเงื่ อนไขผู้มีสิ ทธิลงทะเบี ยนบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐรอ บใหม่ พ.ศ. 2564 ส ายข่ าวร ายงานว่ากระท รวงการค ลัง

เตรี ยมจะนำเท คโนโลยี่บล็ อกเ ชน (blockchain)เข้ามาตร วจสอบคั ดกร องคุณส มบั ตรของผู้ที่จะได้รับสิท ธิ์

เพื่อคั ดกร องคนที่จนไม่จริงออกไป รอบใ หม่ที่จะเปิ ดให้ส มัครบั ตรส วัสดิกาแ ห่งรั ฐนี้ ผู้ถือบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ

ประม าณ 14.5ร าย จำเป็นต้องมาลงทะเบี ยนใหม่ด้วย (รา ยเก่าต้องลงทะเบี ยนใหม่ด้วย)

เงื่ อนไขผู้สมั ครบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ

1.เป็นคน ไทย

2.อายุ 18 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่สมั คร)

3.ว่า งงาน หรือ มีร ายได้เฉลี่ ยในค รอบครั วไม่เกิ น 1 แสนบ าทต่อคนต่ อปี

4.ไม่มีทรั พย์สินการเงิ นเกิน 1 แสนบ าท เช่น เงิ นฝากในธนาค าร เป็นต้น

5.มีรถย นต์จะถู กนำมาพิจ ารณา

6.มีบั ตรเค ดิตจะถูกนำมาพิจ ารณา

7.ใช้เ ทคโนโลยี่ บล็ อกเ ช น เข้ามาตร วจสอบ

เพิ่มเ ติมการคิดรา ยได้เฉ ลี่ยในครอบค รัวจะยึดตามทะเบี ยนบ้ าน เช่น ท่านอ าศัยอยู่ 4 คน

คนที่ 1 มีร ายได้ต่อปี 400,000 บ าท

คนที่ 2 มีรา ยได้ต่อปี 300,000 บ าท

คนที่ 3 ไม่มีร ายได้

คนที่ 4 มีร ายได้ต่อปี 35,000 บ าท

ขั้น ตอนที่ 1 ให้นำรา ยได้ต่อปี 4 คนในครอ บครัวมาร วมกัน

จะได้ 400,0000 + 300,000 + 0 + 35,000 บ าท รวมครอบครัวนี้มีร ายได้ต่อปีคือ 735,000 บ าท

ขั้นตอนที่ 2 ให้นำร ายได้ต่อปีของคนในครอ บครัวมารวมกัน แล้วเฉลี่ ยรา ยได้จะได้

เท่ากับ 735,000 / 4 เท่ากับว่าร ายได้เฉลี่ ยคนในครอ บครัว 183,750 บ าท

ขั้นตอนที่ 3 : นำรา ยได้เฉลี่ ยไปเทียบกับเงื่ อนไขผู้มีสิ ทธิสมั ครบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

หมายคว ามว่า เงื่ อนไขข้อ 3 เขาบอกว่า มีร ายได้เฉ ลี่ยในค รอบครัวไม่เ กิน 1 แสนบ าท/คน/ปี

นั้นก็คือคร อบครั วของท่านมีร ายได้เฉลี่ ยเกินเงื่ อนไขที่จะได้รับสิ ทธิบั ตรส วัสดิการแห่งรั ฐ

ข้อมูลmumkhao

Show More