บั ตรคนจ นเดื อนมกร าค ม 2564 เงิ นเ ข้า 4 เ ด้ง อย่ าลื มไปดู

วันที่ 1 มกร าคม เข้ าสู่ปีใ หม่ 2564 อย่ างเป็นอย่ างการ โดยผู้ถือบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ (บัต รคนจ น)

จะได้รับค วามช่ วยเห ลือเข้าบั ตรฯ ทั้งหมด 4 ร ายการ สาม ารถรูดใช้ได้คล่ องตัว แต่ไม่สา มารถกดเป็นเงิ นสดได้

วันที่ 1 มกรา คม 2563

เงิ นสำห รับซื้อของสินค้ าอุปโ ภค-บริโ ภค คนละ 200-300 บ าทต่อเดื อน (ไม่สามา รถกดเป็นเงิ นสดได้)

ผู้รับเ งิน ทุกค นที่มีบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ

เงิ นค่ ารถโดยสา รสาธา รณะ (ไม่สาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ผู้รับเ งิน ทุกคนที่มีบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ แ บ่งเป็น 1.ค่ าโดยส ารรถเ มล์ รถไฟ ฟ้า 500 บ าทต่อเดือน

(ใช้ชำระค่ าโด ยส ารด้วยระบบ e-Ticket) 2.ค่ าโดยส ารรถ บขส. 500 บ าทต่อเดื อน 3.ค่ าโดยส ารรถไฟ 500 บ าทต่อเดือน

เงิ นลดซื้อก๊ าซหุงต้ม

ส่วนลดซื้ อก๊ าซหุ งต้ม โดยรั ฐบ าลแ จกให้ผู้ถือบั ตรคนจ นทุกคนผ่ านบั ตรส วัสดิการแ ห่งรั ฐ

ร ายละ 45 บ าทต่อ 3 เดือ น โดยจะต้องใช้กับร้ านค้ าที่เข้ าร่วมเท่านั้น หากไม่ใช้สิ ทธิภายใน 3 เดือน จะถูกตั ดยอดเ งินส่วนนี้ไป

วันที่ 15 มก ราคม 2563

เงิ นคืนภ าษี 5%

สำหรับผู้ถือบั ตรสวัส ดิการแ ห่งรั ฐที่เติมเงิ นเข้าบั ตร แล้วใช้เงิ นจากบั ตรรูดซื้ อสินค้ าและบริก ารผ่านร้ านธง ฟ้าประชารั ฐ

หรือร้ านค้ าเอกช นอื่น ๆ ที่จดทะเบี ยนภา ษีมูลค่ าเพิ่ มโดยรั ฐจะคืน ภาษี VAT 5% ให้ผ่านบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ซึ่งเงิ นส่วนนี้สาม ารถนำบั ตรคนจ นไปกดเป็นเ งินส ดออกมาใช้ หรือรู ดซื้ อของตามร้ านธงฟ้าฯ และร้านค้ าอื่น ๆ

ที่ร่วมโค รงการได้ผู้ที่เติ มเ งินเ ข้าบั ตรคนจ น แล้วใช้จ่ ายเงิ นซื้อของจะได้รับเ งินภ าษี VAT 5% คืนเ ข้าบั ตรตามยอ ดการใช้จ่ าย เช่น

จ่ ายผ่ านบั ตรฯ 100 บ าท คืน VAT 5% เข้าบั ตรฯ 5 บ าท

จ่ ายผ่ านบั ตรฯ 500 บ าท คืน VAT 5% เข้าบั ตรฯ 25 บ าท

จ่ ายผ่า นบั ตรฯ 1,000 บ าท คืน VAT 5% เข้า บัตรฯ 50 บ าท

2.วงเงิ นช่วยเห ลือค่ าซื้อสินค้ าอุปโภ คบริโภ คที่จำเป็น สินค้ าเพื่อการศึ กษา และวั สดุการเก ษตร

ในร้านค้ าธงฟ้าประชารั ฐและร้ านค้ าอื่นๆ ที่กระท รวงพา ณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัต รสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ

บั ตรคนจ น จะได้รับวงเ งินทุ กคนและใช้ได้ไม่จำกัด จำน วนครั้ง แต่ต้ องไม่เ กินวงเงิ นที่กำห นดและไม่สาม ารถกดเป็นเ งินสดได้

ผู้ถือบั ตรฯ ที่มีร ายได้น้ อยกว่า 30,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเ งิน 300 บ าทต่อคนต่อเดื อน

ผู้ถือบั ตรฯ ที่มีร ายได้ระหว่ าง 30,000-100,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเ งิน 200 บ าทต่อคนต่อเดื อน

3.วงเ งินช่วยเห ลือค่ าซื้อสินค้ าอุปโ ภคบริโ ภคที่จำเป็น สินค้ าเพื่อการศึ กษา และวั สดุการเก ษตร เพิ่มเ ติม จำน วน 500 บ าท

การเพิ่ มเ งินซื้อสินค้ าฯ 500 บ าทดังก ล่าว เป็นไปตาม โค รงการเพิ่ มกำลัง ซื้อให้แก่ ผู้มีบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ

เฟ สที่ 2 ซึ่งผ่านคว ามเห็นชอบจาก คณะรั ฐมนตรี (ครม.) แล้ว โดยจะเพิ่ มวงเงิ นค่ าซื้อสินค้ าให้แ ก่ผู้ถือ

บั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐ บั ตรคนจ น ทุกคน จำนว น 500 บ าทต่อคนต่อเดื อน

ระหว่ างเดื อนมกรา คม-มีน าคม 2564 แต่ไม่สา มารถกดเป็นเงิ นสดได้

4.ส่วนลดค่ าซื้อก๊ าซแอ ลพีจี (ก๊ าซหุ งต้ม) 45 บ าทต่อคนต่อ 3 เดื อน โดยผู้ถือบั ตรฯ จะได้รั บทุกคน

และสาม ารถใช้สิ ทธิ์ได้ด้วยการนำบัต รฯ ไปซื้ อก๊ าซกับร้ านค้ าที่ร่วมร ายการกับกระทร วงพลั งงาน

ไม่จำกั ดจำนว นครั้ง ภายในระยะเ วลา 3 เดือน แต่ต้ องไม่เกิ นวงเ งินที่กำห นดและไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

วันที่ 18 มกร าคม 2564

ค่ าไฟฟ้า ไม่เ กิน 230 บ าท/เดือน/ครัวเ รือน

เป็นก ารต่ออายุจากมา ตรการเดิม โด ยจะได้รับเ งินช่ วยเหลือค่ าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บ าท/เดือน/ครัวเ รือน

ตั้งแ ต่เดือนตุ ลาคม 2563 – กันย ายน 2564

กรณีใ ช้ไฟ ฟ้าไม่เกิน 50 หน่ วย/เดื อน ติดต่อกันเป็นระย ะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิ ทธิ์ค่ าไฟฟ้าฟ รีตามมา ตรการปัจ จุบัน

กรณีที่ใช้ไฟฟ้ าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐใช้สิ ทธิ์ตามมา ตรการนี้

ในวงเ งิน 230 บ าท/ครัวเรื อน/เดื อน หากใช้เกินวงเงิ นที่กำหนด

ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐจะต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าไฟ ฟ้าทั้งหมด

ข้อมูลsiamtoday

Show More