กร มอุตุฯ ประก าศเตื อนมร สุม ฉบั บที่ 5

วันที่ 4 มกร าคาม กรม อุตุฯ ได้ประก าศเตื อน มรสุ มตะวันออ กเฉีย งเห นือกำลังค่ อนข้างแ รง

พั ดปกค ลุมประเท ศไท ยและอ่ าวไทย ประก อบกับหย่ อมค วามกดอาก าศต่ำ

บริเว ณทะ เลจีนใต้ตอน ล่าง มีแนวโน้ มว่าจะเคลื่ อนเข้าปกคลุมประเ ทศมาเลเ ซีย

ลัก ษณะ เช่ นนี้ทำให้บริเ วณภา คใต้ตอนล่างมีฝน ตกหนั กถึงหนั กมากบ างแ ห่ง

บริเว ณจังห วัดสงขลา ปัตต านี ยะ ลา และนร าธิว าส ขอให้ประชาช นบริเ วณดังกล่าว

ระวั งผลกระท บจากฝนตกหนั กและฝนที่ต กสะสมซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่ว มฉับพ ลันและน้ำป่ าไห ลหล ากได้

สำหรับค ลื่นลมบริเ วณอ่ าวไท ยจะมีกำลังแ รงขึ้น โดยอ่า วไทยตอนบ นตั้งแต่จังห วัดสุร าษฎร์ธ านีขึ้นมา

ทะเลมีคลื่ นสูงประม าณ 2 เม ตร อ่า วไท ยตอนล่างตั้งแต่จังห วัดนครศรีธร รมรา ชลงไป ทะเลมีค ลื่นสูง 2-3 เม ตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนอง

คลื่ นสูงมา กกว่า 3 เม ตร ขอให้ช าวเรื อเดินเรื อด้วยความระ มัดระวั งและ

เรื อเล็กบริเ วณอ่ าวไทยตอนล่างค วรงดออ กจากฝั่ง ในช่วงเว ลาดั งก ล่าว

จึงข อให้ประชาช นติดตามประก าศจ ากกรมอุตุนิ ยมวิทย า และสาม ารถติด ตามข้อ มูลที่เว็บไ ซต์ก รมอุตุฯ

หรือส ายด่ วนพยาก รณ์อา กาศ 1182 ได้ต อด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลsiamtopic

Show More