ด่ วนเ ปิด วิธีส มัครสินเชื่ อแ ก้ห นี้น อกระบ บ ธ.อ อมสิน

ธนาค ารออนสิ นพร้ อมปล่ อยกู้สินเชื่ อวงเงิ น 50,000 บ าท โดยมีชื่อ สินเชื่ อโค รงการธนาค ารปร ะชาช นเพื่ อแ ก้ไขห นี้นอกร ะบบ

เพื่ อให้ท่านผู้อ่ านที่ต้องการกู้เงิ นนำเงิ นกู้เหล่ านี้ไปแ ก้ไขปั ญหาห นี้นอกร ะบบที่เกิ ดจากการประกอบอาชีพ

หรือการอุปโ ภคบริโ ภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) ห นี้ในะบ บต่างๆ ขอเพี ยงแค่ท่านผู้อ่ านมี

บั ตรประบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐหรือบั ตรคนจ น เท่านั้น โดยท างธนาค ารจะให้กู้ต ามมูลห นี้นอกร ะบบจริง

และตามค วามสา มารถในการ ระห นี้ ไม่เกินร ายละ 50,000 บ าท โดยให้ระย ะเวลาในการนำเงิ นที่กู้ไปมาชำระคื นในระยะเว ลานานถึง 5 ปี

รา ยละเอี ยดจุดเด่ นของสินเชื่ อ

วงใงเงิ นกู้ 50,000 บ าท

อัต ราดอกเ บี้ยคงที่ ร้อ ยละ 0.75 ต่อเดื อน

ระย ะเว ลากู้ ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

ไม่ต้ องค้ำเพราะใช้บร รษัทประกั นสินเชื่ ออุตส าหกร รมข นาดย่ อม (บสย.) เป็นห ลักประกันเงิ นกู้

ขั้นตอนการส มัคร สินเชื่ อโค รงการธนาค ารประชาช นเพื่อแก้ไขห นี้นอกร ะบบ ผู้ถือบั ตรคนจ น

คุณส มบัติผู้กู้

ท่ านผู้ที่จะขอสินเชื่ อจะต้องเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีร ายได้แน่นอน

ท่ านผู้ที่จะขอสินเชื่ อจะต้องมีสั ญช าติไ ทย

ท่า นผู้ที่จะขอสินเชื่ อจะมีอ ายุครบ 20 ปีบริ บูรณ์ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 65 ปี

ท่ านผู้ที่จะขอสินเ ชื่อจะต้องมีถิ่ นที่อยู่แ น่นอน มีสถ านที่ปร ะกอบอาชีพ สามา รถติดต่อได้

ท่า นผู้ที่จะขอสินเชื่ อจะต้องเป็นผู้ลงทะเบี ยนห นี้นอ กระบบ (นร.1) โดยสาม ารถลงทะเบี ยนได้ในวั นที่ขอกู้จากธนาค าร

วิธีสมัคร สินเชื่ อโคร งการธนาค ารประชาช นเพื่ อแก้ไขห นี้นอกระ บบ

ผู้ที่สนใจสามา รถเดินทางไปส มัครได้ที่ ธนาค ารออ มสินสำนักง านใหญ่ 470 ถนนพ หลโยธิน

แข วงสา มเสนใน เข ตพญ าไท กรุงเทพ มหานคร 10400 Call Center : 1115 หรือ ธนาค ารออ มสินทุกสาข าใกล้บ้ านท่าน

เอ กส ารที่ต้อ งใช้

สำเ นาบั ตรประจำตัวปร ะชาช น

สำเน าทะเบี ยนบ้ านผู้กู้

สำเน าผู้ค้ำป ระกัน

เอ กส ารแสดงรา ยได้ในการประก อบอาชีพ

สมุ ดบัญชีเ งินฝาก สลิปเงิ นเดื อน (ถ้ามี)

เอกส ารร ายรับ/ร ายจ่ าย (ถ้ามี)

รูปถ่ ายสถ านที่ประกอบอา ชีพกรณีใ ช้หลักท รัพย์ค้ำป ระกัน นำสำเ นาหลักท รัพย์ที่จะค้ำประ กันไปด้วย

(หลักป ระกันใช้บร รษัทประกันสินเชื่ ออุตส าหกร รมขน าดย่ อม (บสย.) เป็นห ลักประกันเงิ นกู้)

อัต ราดอกเ บี้ย

อัต ราดอกเบี้ ยคงที่ (Flat Rate) ร้อ ยละ 1 ต่อเดื อน

ค่ าใช้จ่ าย

เสี ยค่ าทำเ นียม 100 บ าท ต่อสั ญญา

เกณ ฑ์ที่สถาบั นการเงิ นใช้พิจ ารณาสินเชื่ อ

ในการพิ จารณาอนุมั ติสินเชื่ อจะขึ้นอยู่กับนโยบ ายและหลักเก ณฑ์ของผู้ให้สินเชื่ อแต่ละร าย โดยทั่วไปแล้วมีปัจ จัยหลัก ๆ ที่ใช้ประ กอบก ารพิจารณา คือ

นโยบ ายสินเ ชื่อของผู้ให้สินเ ชื่อ เช่น ผู้ให้สินเชื่ อบ างร ายอาจกำหน ดว่าผู้ยื่นขอสินเชื่ อต้องไม่มีปร ะวัติการค้ างชำร ะในช่วง

12 เดื อนย้ อนห ลัง หรืองดให้สินเชื่ อแก่ลู กค้ าให ม่ในกลุ่มอาชี พหรือกลุ่มอุ ตสาหก ร รมที่มีค วามเสี่ ยงสูง

ข้อมูลphurlenlen

Show More