เตรี ย มลงสมั ครผู้มีร า ยได้น้อย บั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐร อบใ หม่ ปล ายเดื อนนี้

กระทร วงการค ลังเตรี ย มปรั บหลั กเก ณฑ์ และเปิ ดลงทะเบี ยนผู้มีร ายได้น้อยปลา ยเดื อนมกร าคมนี้

เพื่อบ รรเท าความเดื อดร้ อนของประชาช น

น างส าวกุลย า ตันติเ ตมิท ในฐ านะโ ฆษกกระทร วงการค ลัง เปิ ดเ ผยว่า ขณะนี้ สศค.

ได้เตรี ย มความพ ร้อมเปิ ดลงทะเบี ยนบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐรอบใ หม่แล้ว โดยที่ผ่ านมาได้มีก ารหารือร่ว มกับกร มบัญชีกล าง

เตรี ย มการผ ลิตบัต รสวัสดิก ารเพิ่มรองรับการเปิ ดลงท ะเบี ยนรอ บใหม่ เบื้ องต้นผู้ได้สิ ทธิ

หรือมีบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐอยู่แล้ว หากไม่ผ่ านเก ณฑ์ลงทะเบี ยนรอบใหม่

ก็จะต้องนำบั ตรเดิ มมาคื นกระท รวงการค ลังด้วย สำห รับการล งทะเบี ยนรอ บ

ใหม่ค าดว่าจะสา มารถเปิ ดให้ลงทะเบี ยนได้ช่วงปลา ยเ ดือนมกร าคมนี้

แม้จะเป็นช่ว งที่ผู้ถือบั ตรเ ดิม ได้รับสิ ทธิเ ติมเงิ น 500 บ าทไปจนถึงสิ้นเ ดือนมีน าคม 2564 ก็ตาม

เนื่ องจากการลงทะเบี ยนต้องดำเนิ นการล่ วงหน้า เพื่อให้เ กิดความต่อเนื่ อง

อย่ างไรก็ตามก่อ นหน้านี้ รั ฐม นตรีว่าการกระท รวงการค ลัง

ระบุ การกำห นดเก ณฑ์ผู้ที่จะได้รับสิ ทธิบั ตรสวัส ดิการแห่ งรั ฐรอบใหม่ จะพิจา รณาร ายได้ครัวเรือ นเป็นห ลัก

ดังนั้นอ าจจะทำให้ผู้ได้รับสิ ทธิบั ตรสวั สดิการ ลดลงไปกว่า 14.6 ล้า นคน โดยร ายละเอี ยดต่าง ๆ

หากได้ข้อส รุปแล้ว จะนำเส นอค ณะรั ฐมนตรี พิจารณ าอนุ มัติโค รงการต่อไป

ข้อมุลbugaboo

Show More