คลั งแ จงแล้ว คนละค รึ่ง เร าเที่ ยวด้ วยกัน

วันที่ 4 มก ราคม 2564 น.ส.กุลย า ตั นติเ ตมิท ผู้ตร วจรา ชการกระทร วงการค ลัง รัก ษารา ชการแท นผู้อำนว ยการสำนัก งาน

เศร ษฐ กิจการค ลัง ในฐานะโฆ ษกกระท รวงการค ลัง กล่ าวถึงกระ แสข่ าวว่าผู้เข้าร่ วมโค รงการคนละค รึ่ง 15 ล้ านคน

ที่ได้รับเ งินส นับส นุนจากรั ฐบ าล 3,500 บ าท และผู้เข้าร่ว มโค รงการเ ราเที่ ยวด้วยกัน ที่ได้รับสนั บสนุ นค่ าที่พั ก

ค่ าตั๋วเครื่ องบิน และค่ าอี-วอเช อร์จากรั ฐบ าล จะต้องนำมาเสี ยภ าษีเ งินได้บุ คคลธร รมดานั้น ไม่เป็นคว ามจริง

เนื่ องจากตามมติ ครม. ได้เห็นชอ บตามมติคณ ะกร รมการกลั่ นกร องการใช้จ่ ายเงิ นกู้ในโ ครงการดังกล่ าว

โดยร ะบุว่า ประชาช นที่ได้รับสิ ทธิประโ ยชน์เงิ นส นับสนุ นที่ภาครั ฐร่ว มจ่ ายตามโค รงการคนละครึ่ งจะได้รับ

การยกเ ว้นภา ษีเงิ นได้บุค คลธรร มดา เช่นเดี ยวกับโคร งการเราเที่ ยวด้วยกันที่ได้รับการเห็ นชอบไปก่อ นหน้านี้

ก็ไม่ต้องเ สียภ าษีเงิ นได้เช่ นกันส่วนกร ะแ สข่ าวที่จะมีการปรั บเพิ่ มวงเงิ นคนละครึ่ งจาก 3,500 บ าท

เป็น 5,000 บ าทให้ใช้ไปจนถึงสิ้นเดื อนมี.ค.นั้น ทร าบว่าเรื่ องนี้เป็นเพี ยงข้อเส นอจากภา คเอกช น

ซึ่งค ลังยันไม่ได้มีการพิจ ารณาปรั บเพิ่ มแต่อย่ างใด โดยยื นยันว่า ปัจจุ บันการให้วงเงิ นคนละค รึ่งยังให้ที่

3,500 บ าท ไปจนถึ งวันที่ 31 มี.ค. 64 ตามกำหน ดเ ดิม

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า กรมสร รพากร ได้เตรี ยมเสนอ ครม. เรื่ องประก าศย กเ ว้นภ าษี

ในเ รื่องดังกล่ าวด้วย ซึ่งค าดว่าจะเส นอ ครม. ในวันที่ 5 ม.ค.นี้

ข้อมูลmumkhao

Show More