วิธีตร วจส อบ 5 ขั้นต อน ลงสมั คร รับเงิ นภ ายใน 5 วัน

เมื่ อวันที่ 4 มก ราคม 64 เพ จ สำนักประช าสัมพั นธ์เ ขต 7 กร มประ ชาสั มพั นธ์ ได้โพ สต์ข้อคว ามระบุว่า

เช็ ค 5 ขั้น ตอน ลงทะเบี ยนสิ ทธิว่ างงาน CV19 รับเงินภ ายใน 5 วัน นายท ศพล กฤตวงศ์วิ มาน

เลข าธิการสำนั กงานประ กันสั งคม เผ ย สำนัก งานประ กัน สังคมมี ความพร้อมร องรับการให้บริก ารจ่าย

สิท ธิประโย ชน์กรณีว่างงานเนื่ องจากเ หตุสุดวิ สัยแ ก่ผู้ประกั นตน ตาม “ก ฎกระทร วงการได้รั บประโ ยชน์

ทดแ ทนในกรณีว่ างง านเนื่อ งจากมีเ หตุสุดวิสั ยอันเกิ ดจากก ารระบ าดของโร คติ ดต่ออันตร ายตามกฏหม าย

ว่าด้วยโ รคติดต่อ พ.ศ. 2563” ช่องท างการขอรับสิ ทธิประโย ชน์กรณีว่ างง านจากเห ตุ CV-19

สาม ารถดำเนิ นการได้ตั้งแต่วันจัน ทร์ที่ 4 ม.ค. 64 ดังนี้

1.ลู กจ้ าง กรอกแบ บคำขอรั บประโย ชน์ทดแ ทน (สปส.2-01/7 สาม ารถ download ได้ที่ www.sso.go.th)

แล้วส่ งให้น ายจ้ างพร้อ มแนบสำเน าสมุ ดบั ญชีเ งินฝาก

2.น ายจ้ าง ร วบร วมแบบคำขอรั บประโ ยชน์ท ดแทน (สปส.2-01/7) จากลู กจ้ าง

3.นา ยจ้ าง บันทึ กข้อ มูลในระ บบ e-Service (www.sso.go.th)

– ข้อมูลลู กจ้ างตาม แบบ สปส.2-01/7

– หนั งสือรับร องการหยุ ดงานกรณีรา ชการสั่งปิ ด/กรณีกั กตัว (นา ยจ้า งที่ใช้ระบ บครั้งแรกต้องลงทะเบี ยนเพื่อใช้ระบ บก่อน)

4.น ายจ้ าง นำส่งแบ บคำข อรับประโ ยชน์ท ดแ ทน (สปส.2-01/7) ของลู กจ้ างที่บันทึ กข้อมู ลในระบบ e-Service

ไปที่สำนั กงานประกันสั งคมในพื้ นที่ที่สถ านประก อบการตั้งอยู่ – ทางไป รษณีย์ (ลงทะเบี ยน)

ภา ยใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บั นทึกข้ อมูลในระ บบ e-Service

5.ข้อ มูลถูกต้ องค รบถ้ วน สำนั กงานประกันสั งคมจะโ อนเ งินเข้าบัญชี ภา ยใน 5 วันทำการ (กรณีเงิ นไม่เข้าบัญชี โทร ส ายด่ วน 1506)

ระบ บ e-Service เพื่อขอรั บสิ ทธิประโย ชน์กรณีว่ างงานCV19 www.sso.go.th ย้ำ

ลู กจ้ างผู้ประกันตนไม่ต้องเดิ นทางมายังสำนักง านประกันสั งคม และห ากดำเนิ นการดังที่กล่ าว

คร บถ้ วน เงินจะโอ นเข้าบั ญชีภ ายใน 5 วันทำกา ร และรอบตั ดจ่ ายกำหน ดทุก

สิ้นเดื อนถั ดไปหรือจนกว่าจะค รบวันที่สถานประก อบการมีกำหนดปิ ด

ข้อมูลmumkhao

Show More