หนุ่ ม ม.5 หอ บสิ นสอ ดขอหมั้ นห นุ่ม ม.6

เรี ยกได้ว่าเป็นอีกหนึ่ งเรื่อ งรา วที่โซเชี ยล ให้ควา มสนใจกันเป็นจำนว นมาก

หลังผู้ใช้เฟ ซบุ๊กชื่อ ชาดิน นท์ ชะ นะบุ ญ ได้โพ สต์ภา พพร้ อมข้อความว่า ห มั้น ไว้ก่ อน

เดี๋ ยวมาแ ต่ง 2/1/64 ซึ่งงา นหมั้ นนี้เป็นของน้ องวุ้นและน้องตุ้ ยคู่รั กจากจ.กา ฬสิ นธุ์ ทั้งคู่รั กกันมาได้ 1 ปี

ตอนแ รกน้องวุ้ นบอกน้องตุ้ ยว่าจะขอมาเที่ ยวบ้ าน แต่เ มื่อถึงวันจริ งน้องวุ้นได้คุ ณพ่ อคุ ณแ ม่มาขอน้ องตุ้ย

และได้วา งสิ นส อดทองห มั้นพ ร้อม ซึ่งง านหมั้ นนี้จัดแ บบที่น้อ งตุ้ยไม่ทั นตั้งตัว

ทั้งนี้พ่ อแ ม่ของทั้งสองฝ่ ายรั บรู้และยิ นดีกับความรั กของลู กๆ ที่สำคั ญทั้งคู่ ยังเป็นกำลั งใจให้กันและกันให้พากันเรี ยนด้วย

ข้อมูลsiamtopic

Show More