ราค าท องล่ าสุด พุ่ งขึ้ นอีกแล้ วแ ห่ข ายแน่ นร้ าน

วันที่ 5 มกร าคม 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า สมาคมค้ าทองคำร ายงาน ราค าท องไทย ครั้ งที่ 1

เมื่อเ วลา 09:26 น. โดยราค าทองล่ าสุดในวันเริ่ มต้นปีให ม่นี้ ได้มีการปรั บขึ้นมาเ พิ่มอีก 100 บ าท

ทำให้ราค าแตะส องห มื่นแป ดอีกครั้ง โดยวันนี้ทอ งคำแ ท่ง รับซื้ อบ าทละ 27,300 ข ายอ อกบ าทละ 27,400 บ าท

ส่ว นทอ งรูปพร รณ รับซื้ อบ าทละ 26,802.88 ขา ยอ อกบ าทละ 27,900 บ าท

คำแน ะนำสำห รับ ผู้ที่จะซื้ อท องคำ เราต้องสังเก ตุอ ะไรบ้ างนั้น เร ามีคำแน ะนำจาก สคบ

ซึ่งร ายละเอี ยดเห ล่านี้ผู้บริโ ภคทุกท่ าน พึงต้ องรู้และสังเก ตุเมื่อเว ลาไปซื้อทอ งตามร้ านทองต่างๆ

ซึ่งน อกจากร้ านข ายทองต้องติ ดสล ากสินค้ าถูกต้ องและชั ดเจ นแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคั ญที่ต้ องรู้ไว้

5 ข้อค วรรู้ก่ อนซื้ อทอง

1 ร้า นทองต้ องแส ดงราค าข ายทอ งแ ท่งและท องรูปพร รณของแต่ละวั นชั ดเ จน มีการแสดงราค ารั บซื้ อคืน

และมีการแส ดงค่ ากำเห น็จ ซึ่งค่ ากำเหน็ จอา จจะไม่ได้ติ ดที่หน้าร้ าน แต่ติ ดอยู่ในถ าด

2 มีป้ ายบอกประเ ภทสินค้ าชั ดเจ นว่าเป็นสร้ อย แห วน กำไล

3 มีกา รระบุชั ดเจ นว่า มีเป อร์เซ็ นต์ท องเท่ าไร เช่ น 96.5 เป อร์เซ็ นต์ หรือ 99.99 เป อร์เซ็ นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้ อทองคำทุกชิ้ นจะต้องมีโลโ ก้ของโร งงานผู้ผ ลิต

5 ต้องระบุน้ำห นักข องท องแต่ละชิ้นให้ชั ดเ จน

ข้อมูลsiamtopic

Show More