สินเชื่ อเพื่ อผู้ใ ช้บริก ารเงิ น ฝ ากกับ ธ.ก.ส. แค่มีส มุดฝ ากกู้ได้ทุ กคน ทุ กอ าชีพ

สินเชื่ อเพื่ อผู้ใช้บริก ารเงิ นฝากกับ ธ.ก.ส. จาก ธนาค า รเพื่ อการเก ษตรและสห กรณ์การเก ษตร

เป็นบริก ารที่ให้วงเงิ นแ ก่ลู กค้ าเงิ นฝ ากหรือลู กค้ าสล ากอ อมทรั พย์

ไม่ว่าจะเป็นบุ คคลธร รมดาหรือนิ ติบุค คล ก็สามา รถขอได้ห มด เพื่ อใช้เป็นค่ าใช้จ่ ายสำหรั บการพัฒ นาคุณภ าพชี วิต

อั ตราดอกเบี้ ยเท่ากับอัต ราดอกเบี้ ยเงิ นฝาก ซึ่งจะบ วกเพิ่มอีกร้ อยละ 2 ต่อปี

โดยให้วงเงิ นสูงสุ ดถึง 90% ของเงิ นฝาก ระยะเวลากา รชำระคื นนา นสูงสุด 1 ปี

วั ตถุป ระส งค์

เพื่ อต อบแท นผู้มีอุ ปการคุณต่อผู้ใช้บริ การฝากเงิ นกับ ธ.ก.ส. เพี ยงท่ านเป็นลู กค้ า

ผู้ฝากเงิ น ของ ธ.ก.ส. หรือ ลู กค้ าส ลากอ อมทรั พย์ ของ ธ.ก.ส.

ทั้งบุ คคลธร รมดาผู้บร รลุนิติภา วะตามก ฎหม าย และนิ ติบุ คคลต่างๆ

ธ.ก.ส. พ ร้อมให้บ ริการสินเชื่ อแ ด่ท่ าน เพื่ อเป็น ค่ าใช้จ่ าย หรือเ พื่อการ

พัฒ นาคุณภ าพชี วิต ของท่าน และบุค คลในคร อบค รัว

วงเงิ นกู้

เพี ยงแค่มีย อดเงิ นฝา กในบัญ ชี ขั้นต่ำ 10,000 บ าท กู้ได้สู งสุดถึงร้ อยละ 90

ขอ งเงิ นฝาก หรือสล ากออ มทรั พย์ที่ใช้ค้ำปร ะกัน

อัต ราด อกเ บี้ย

กร ณีใช้เงิ นฝา กป ระจำ หรืออ อมทรั พย์เป็นปร ะกัน คิดอั ตราดอ กเบี้ ยเท่ากับอั ตราดอกเบี้ ยเงิ นฝา กนั้นๆ

บ วกเพิ่ มอีกร้ อยละ 2 ต่อปี

กรณีใช้สล ากอ อมท รัพย์เป็นปร ะกัน คิดอั ตราดอกเบี้ ยตามประก าศของ ธ.ก.ส.

ระยะ เวลาก ารชำระคื น

ไม่เกิน 1 ปี

หลั กป ระกัน

เงิ นฝ ากที่ ธ.ก.ส. ออ กส มุดคู่ฝาก ใบรั บฝ าก สล ากอ อมทรั พย์

เอกส ารประก อบก ารขอกู้

สำเ นาบั ตรป ระชาช นผู้กู้ หรือผู้มีอำน าจทำการแ ทน (นิ ติบุ คคล)

สำเน าทะเบี ยนพา ณิชย์/ทะเบี ยการค้ า หรือเอกส ารอื่นที่แสด งว่าประ กอบธุ รกิจ

เช่น ใบอนุญ าตประก อบกิจ การ เป็นต้น

ผู้กู้ต้องเ สียค่ าธรร มเนี ยมใก นารกู้เงิ นฉบั บละ 200 บ าท

สามารถสมั คร สินเชื่ อเพื่ อผู้ใช้บริก ารเงิ นฝากกับ ธ.ก.ส. ได้ที่

ธนาค ารเพื่ อการเก ษตรและสห กรณ์ก ารเก ษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสา ขา หรือ โท ร ติดต่ อสอบถ าม 02-555-0555

ข้อมูลphurlenlen

Show More