คลั งเ ผยแ ล้ว จะมีการให้เ งิน 5,000 บ าท อีกหรื อไม่

คลั งเ ผยแ ล้ว จะมีการให้เ งิน 5,000 บ าท อีกหรื อไม่ เช็ กเลย

คลัง ยัน ยังไม่มีแ ผนจ่ าย 5,000 บ าทอีกค รั้ง หากCV ระบ าดรอบ 2 เชื่ อ รั ฐมีแผ นรับมือป้ องกันโร คอยู่

อย่ าเพิ่งคิดในทางร้ ายจนเกิ นไปจากกรณีที่ช่วงหลั งมานี้ย อดผู้ป่ วยCV ในประเ ทศ เริ่มมีก ารขยั บตัวเ ลขอีกครั้ งห นึ่ง

หลั งจากที่นิ่ งเป็น 0 อยู่น าน โ ดยที่เห ตุผ ลหลักคือ การนำเชื้ อเข้ามาจากต่างประเ ทศ โดยเรื่ องนี้ทำให้หล ายคนหวั่ นใจว่า

สถ านก ารณ์จะร้ ายแ รงจนมีการล็ อกด าวน์อีกครั้ งหรือไม่ และถ้าเกิ ดการล็ อกด าวน์จริง ๆ รั ฐจะมีการแ จกเ งิน 5,000 บ าท

เป็นเวลา 3 เดื อน ตามโ ครงการ เร าไม่ทิ้ งกัน อีกครั้ งหรือไม่

ล่า สุด วันที่ 11 ธัน วาคม 2563 ฐ านเศรษ ฐกิจ รา ยงานว่า นายอ าคม เติ มพิ ทย าไ พสิฐ รั ฐม นตรีว่าการกระทร วงการค ลัง

เปิ ดเผ ยถึงเรื่ องนี้ว่า ยังไม่มีแ นวคิดในเรื่ องดั งกล่าว เพ ราะมองว่ายังไม่มีคว ามจำเป็นที่ต้องใช้มา ตรการเยี ยวย าด้วยการแ จกเ งินในช่วงนี้

ตนก็ไม่อย ากให้ใครคิด ถึงสถ านก ารณ์รุ นแร งไปก่อน ดังนั้น สิ่งที่รั ฐบ าลให้ความสำคั ญและเดินหน้ าคือ

การฟื้ นฟูเศร ษฐกิจในระย ะต่อไปให้กลั บมาเป็นป กติให้ได้ และรั ฐมีแผ นรับมื อเต็ มที่ในการระบ าดของCV

ระลอ กใหม่ อีกทั้ งยังมี พ.ร.ก.กู้เงิ น 1 ล้านล้า นบ าท เพี ยงพอในการดำเนิ นการอยู่

ส่วนสถ านกา รณ์การท่ องเที่ ยวในไท ยจะกลั บมาฟื้ นตัวได้ในปีหน้า โดยจะมีนักท่ องเที่ ยวต่างช าติกลั บมา

ในไท ยอย่ างน้อย 1 ใน 5 หรือประม าณ 8 ล้ านคนของนักท่ องเที่ ยวต่างช าติที่เข้ามาในปี 2562 ที่ 40 ล้า นคน

และคิดว่าจะมีนักท่ องเที่ ยวไท ยกลั บมาเดิ นทางท่ องเที่ ยวเต็ ม 100% ในปีหน้ าเช่ นกัน

โดยตัวอ ย่างการท่องเที่ ยวของปีนี้ หยุ ดย าว 4 วัน ยังคงมีปริม าณการเดิ นทาง ต่างจังห วัดมาก ทั้งที่มี การระบ าดของ Cv ก็ตาม

ข้อมูลphurlenlen

Show More