ให้ จริง ต ามหามาน านแ ล้ว เหรี ยญ 10 พ.ศ. นี้ ให้เ ลย 500,000บ าท

เรี ยกได้ว่าเป็นเรื่ องร าวที่มีคนให้คว ามสนใจกันเป็นจำนว นมาก สำห รับเรื่ องราวของราค าเหรี ยญที่ขณ ะนี้มีการ

รั บซื้ อเหรี ยญกันในราค าสูง ซึ่งล่ าสุดเ พจที่ใช้ชื่ อว่า ซื้ อขา ยเหรี ยญและธนบั ตร ของส ะสม By Gig โดยได้ระ บุข้อคว ามว่า

รั บซื้ อเหรี ยญตาม พ.ศ. ต่อไปนี้

รั บซื้ อจ ริงให้ราค าตามสภ าพเหรี ยญใ ครมีส่งรู ปมาให้ผมดูได้เล ยครับ

#เงิ นแ สน #เงิ นล้ านอาจจะอยู่ในบ้ านพี่ๆเช็ คดูด่ วนเ ลยครับ ราค าสูงผมไปซื้ อถึงหน้าบ้ าน

รั บซื้ อตล อดนะครับ #จะเหรี ยญห รือธนบั ตร #ของเ ก่า #ของส ะสม #ให้ราค าสูง

โ พสต์ดั งกล่ าวเหรี ยญ 10 ราค า 500,000 บ าท

ข้อมูลsiamnews

Show More