ยื มเงิ นด่ วน ผ่า นแอ ปธนาค าร กสิ กร วงเงิ น 10,000 ผ่อ น 540 บ าทต่อเดื อน

สินเชื่ อ เงิ นด่ วนก สิกรไท ย Express Loan เป็นสินเชื่ อส่วนบุ คคล สำหรับพ นักงานประจำ

เจ้าของกิ จการ และ ผู้ที่มีบั ญชี เงิ นเดื อนผ่าน kbank ดอกเ บี้ยแ บบล ดต้นลด ดอก

จ่ายก่อ นไม่มีค่ าป รับ สำหรั บคนที่มีเงิ นเดื อนต่ำกว่า 7,500 บ าท ก็จะสามา รถยื่นเรื่ องกู้ให้ผ่ านได้

เวลาก ารผ่ อนได้ย าวมากที่สุดถึง 5 ปี หรือ 60 ง วด Kbank Xpress Loan ก็คือ

ไม่จำเป็นต้องทำประกัน และไม่ต้ องมีผู้ค้ำประกั นหรือห ลักทรั พย์ค้ำประกัน ด้วย

รา ยละเอี ยดการสมั คร

1.คุณส มบัติ

2.สั ญช าติไ ทย

3.อายุ 20 ปีขึ้นไป

4.อายุของผู้กู้เมื่ อร วมกับระยะเว ลาผ่ อนชำระแ ล้วต้องไ ม่เกิน 70 ปี

5.ต้องมีรา ยได้ 15,000 บ าทขึ้นไป

6.ต้องมีอ ายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน

7.(นับร วมที่ทำง านเ ดิมได้ ถ้าหากผ่า นการทดลอ งง านของที่ทำง านปั จจุบันแล้ว)

8.มีเบ อร์โท รศัพ ท์ที่สามารถติด ต่อได้ ที่บ้ าน ที่ทำง าน หรือโทรศัพ ท์มื อถือ

เ อกสา รประกอบการสมั คร

เอ กส ารแสด งตัวตน

1.สำเน าบั ตรประชาช นที่ยังไม่ห มดอายุ หรือ

สำเนา บั ตรประจำตัวข้าร าชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้ อมสำเนาทะ เบี ยนบ้ าน

2.สำเน าใบเปลี่ ยนชื่อ (ถ้ามี)

เอ กสา รแสดงรา ยได้ (เลื อกอย่ างใดอย่ างหนึ่ง)

ส ลิปเงิ นเดื อน 1 เดื อน (อา ยุเอกส ารไม่เกิ น 3 เดื อน) หรือ

หนั งสือรับร องเงิ นเดื อน (อายุเอกส ารไม่เกิ น 3 เดื อน)

พร้ อมสำเ นา Statement ย้อน หลัง 6 เดื อน หรือ

เอกส าร 50ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบ บรา ยเดื อน

ใช้ย้ อนหลังอย่ างน้ อย 6 เดื อน (ต้องมีตร าประทั บพร้ อมล ายเซ็ นผู้จ่ายเงิ น)

กรณีเงิ นเดื อนน้ อยกว่าเ กณฑ์รา ยได้ขั้นต่ำ สามารถร วมรา ยได้อื่น ๆ

เพิ่ มเติ มได้ เช่น ค่ าคอ มมิ ชชั่น ค่ าล่ วงเวลา เป็นต้น

ยื่นส ลิปเงิ นเดื อน 1 เดื อน (อ ายุเอกส ารไม่เกิ น 3 เดื อน)

พร้อม Statement (ที่เงิ นเดื อนเข้า) ย้อ นหลัง 6 เดื อน เพิ่ มเติ ม

ข้อมูลphurlenlen

Show More