สร รพ ากรแ จงชั ดเ จน คนละค รึ่ง เร าเที่ ยวด้ วยกั น ไม่ต้ องเสี ยภ าษี

สรร พา กรแจ งประชาช นอย่ าต กใจ ยืน ยัน “คนละค รึ่ง” และ “เราเที่ ยวด้ วยกัน”

ไม่ต้องเสี ยภา ษีร ายได้ โดยจะอ อกก ฎกระท รวงร องรับเ ร็วๆนี้

น างสมหม าย ศิริอุด มเศรษ ฐ ที่ปรึ กษาด้านยุ ทธศา สตร์การจัดเ ก็บภ าษี

ในฐ านะโ ฆษกก รมส รรพากรเปิ ดเ ผยถึงก รณีที่มีก ระแสข่ าวเกี่ ยวกั บการที่ก รมฯ

จะนำร ายได้ที่เกิ ดจากมา ตรการคนละค รึ่ง และ เราเที่ ยวด้ว ยกัน

มาคำน วณเป็นร ายได้เพื่ อชำระภ าษีว่า

ขอให้ประชาช นที่ได้รับสิท ธิจากม าตรการดั งกล่ าวอย่ าตื่ นตระห นัก

เพราะกร มฯอยู่ระหว่ างการร่ างกฎกระท รวงเพื่ อยกเ ว้นให้

ทั้งนี้ ร่า งกฎกระทร วงดังกล่าวจะต้องเส นอค ณะรั ฐม นตรีก่ อนที่

จะประก าศใช้ โด ยกรมฯจะเส นอคณะรั ฐมน ตรีเ ร็วๆนี้

ข้อมูลphurlenlen

Show More