ราค าท องล่ าสุ ดวั นนี้ ปรั บขึ้ นต่อเนื่ อง

ราค าท องวั นนี้ ปรั บขึ้ นต่อเนื่ อง

สำหรั บราค าท องคำวันนี้ 6 ม.ค.64 ราค าเปิ ดตล าดเช้านี้ ปรั บในครั้งที่ 1 ขึ้น 50 บ าท

เปรี ยบเที ยบกับราค าปิ ดเมื่อวานนี้ ทอ งคำแ ท่งมีราค ารับซื้ อในประเ ทศ อยู่ที่

บ าทละ 27,500 บ าท ข ายอ อกบ าทละ 27,600 บ าท

ภ าพจ าก สม าคมค้ าทอ งคำ

ราค าท อง เปิ ดตล าดเช้ าวันที่ 6 ม.ค.64 เปิ ดต ลาดเช้ านี้ปรั บขึ้น 50 บ าท ในค รั้งที่ 1

ภ าพจ าก สม าคมค้ าทอ งคำ

อย่ างไรก็ต าม ใค รที่ต้องการซื้ อข ายทอง ให้เช็ กทิศท างขึ้นลงของทองกันด้ว ยนะคะ

ข้อมูลsiamstreet

Show More