จ่า ยย้อ นหลั ง เงิ นสงเคร าะห์บุ ตร เข้าไ ม่ค รบ 800 บ าท งว ด ม.ค.นี้

ประกั นสังคม เตรี ยมจ่ ายย้อ นห ลัง ‘เงิ นสงเค รา ะห์บุ ตร’ ส่วนที่ป รับเพิ่ มจาก 600 บ าท

เป็ น 800 บ าท งว ดเดื อน ม.ค.64 ไปจ่ าย 30 เม.ย.64 เพื่ อป รับฐ านข้ อมูลผู้ประกั นตนให้ถูกต้ อง

นา ยท ศพล ก ฤตว งศ์วิม าน เลข าธิกา รสำนักงา นประกั นสั งคม เปิ ดเ ผยถึง

การป รับเ พิ่มเงิ นสงเครา ะห์บุ ตรให้กับผู้ป ระกั นตน ว่า จากการที่ค ณะรั ฐ มนตรี

(ครม) มีมติเห็ นช อบร่า งกฎกระทร วง เมื่ อวันที่ 22 ธันว าคม 2563 ที่ผ่ านมา

เรื่ องการเพิ่ มสิท ธิประโย ชน์ข องสำนักง านปร ะกันสั งคม ให้แ ก่

ผู้ประกั นตนในระบ บก องทุนปร ะกันสั งคม มาต รา 33 และมาต รา 39

เพื่ อเป็นข องขวั ญปีใ หม่ 2564 โดย 1 ในข องขวั ญที่ได้รั บการเ ห็นช อบ

คือ การปรั บเพิ่ มเงิ นสงเ ครา ะห์บุ ตรให้กับบุ ตรของผู้ประกั นตน ที่มีอ ายุตั้งแต่แ รกเกิ ดจนถึง 6 ปี

ให้มีสิ ทธิได้รับเงิ นเพิ่ มจากเดิมเดื อนละ 600 บ าท เป็นเดื อนละ 800 บ าทต่อคน

โดยจ่ ายค าวละไม่เ กิน 3 คน ซึ่งข ณะนี้ กระทร วงแ รงงาน โดยสำนั กงานประกั นสังคม

ได้ประก าศก ฎกระทร วง เรื่ อง การจ่ ายปร ะโยช น์ทดแ ทนในกรณีสงเค ราะห์บุ ตร พ.ศ. 2563

ซึ่งมีผ ลบังคั บใช้ตั้งแ ต่วันที่ 1 มก ราคม 2564 เป็น ต้นไป ทั้งนี้ เพื่ อเป็นการแ บ่งเบ าภาระค่ า

ใช้จ่ ายในการเลี้ ยงดูบุ ตรของผู้ประ กันตน และภ าคแร งงานให้สามารถเลี้ ยงดูเ ด็กแ รกเ กิด

ให้มีคุ ณภ าพชีวิ ตที่ดี และเป็นกำลังสำคั ญในการวมกันพั ฒนาประเท ศช าติ

เล ขาธิการสำ นักงานปร ะกันสั งคม กล่ าวแจ งต่อไปว่า สำห รับการป รับเพิ่ ม

เงิ นสงเค รา ะห์บุ ตรจากเ ดิม 600 บ าท เป็น 800 บ าท ในครั้งนี้ สำนัก งาน

ประกั นสังคมจะจ่ ายเงิ นในส่วนที่ป รับเพิ่ มขึ้นของง วดเดื อน มก ราคม 2564

ในวันที่ 30 เมษ ายน 2564 เนื่ องจากระบ บตั ดจ่ ายเงิ นกรณีสงเค รา ะห์บุ ตรของ

สำนักง านประกันสัง คมที่กำห นดให้การตั ดจ่ ายเงิ นย้ อนหลัง 3 เดื อน

เพื่ อป รับฐ านข้อมูลผู้ประกั นตนให้ถูกต้องก่อนการตั ดจ่ าย ผู้ประ กันต นสามา รถ

สอบ ถามข้อ มูลเพิ่ มเติ มได้ที่ สำนัก งานประ กันสั งคมกรุงเท พมหาน ครพื้น

ที่ทั้ง 12 แห่ ง/จัง หวัด/สาขา/ ที่ท่า นสะด วก หรือโ ทร.1506 (เจ้าห น้า ที่ให้บริ การตล อด 24 ชั่วโ มง)

ข้อมูลphurlenlen

Show More