วิธีสมั ครสินเชื่ อบุคค ลเพ อร์ซันนั ลแ คช วงเ งิน 200,000 บ าท อนุ มัติง่ าย จากธ นาค าร CIMB

สินเ ชื่อส่ วนบุคค ลจากธนาค ารซีไอเอ็ มบี ไทย เพอ ร์ซั นนัลแ คช คือเ งินกู้รู ปแบบห นึ่งที่ทางธนาค ารอนุมั ติให้

กับลู กค้ าบุคค ลเพื่ อนำไปใช้จ่ ายตามค วามต้องการ สำหรับสิ นเชื่ อบุค คล CIMB เพอ ร์ซันนั ลแ คช

ก็มีคำจำกั ดคว ามสั้นๆสำห รับบริก ารนี้ว่า เป็นเงิ นทุนสำ หรับใช้จ่ ายอเน กประส งค์ ที่เหม าะสมกับชีวิ ตคุณ

เพื่อเ ริ่มสิ่งดี ๆ ในทุกโอ กาส สินเ ชื่อส่ว นบุคค ลของธนาค ารซีไอเ อ็มบี จะมีคว ามแ ตกต่ างจากบั ตรกดเงิ นสด

ในเรื่ องของอัต ราดอกเ บี้ยและค่ าธร รมเนี ยม และที่สำคั ญอีกอย่ างคือ บั ตรกดเ งินสดเมื่ อชำระคื นก็จะเ พิ่ม

ย อดวงเงิ นเป็นวงเงิ นหมุ นเวี ยนให้เบิ กใช้ได้ตล อด แต่สินเชื่ อส่ วนบุ คคล

การชำ ระหนี้คื นก็คือการชำ ระให้ห มดไปโดยไม่มีการห มุนเวี ยนกลั บมาใช้ได้อีก

จุดเด่ นสินเ ชื่อ

สินเชื่ อเ งินสด ผ่ อนน้อย สบ ายนาน เพี ยงพอกับทุกความ ต้องการด้ วยวงเงิ นสินเชื่ อสูงถึง 5

เท่ าของร ายได้ป ระจำ อัต ราดอกเบี้ ยแบ บลดต้ นลดดอก โดยไม่ต้องมีบุ คคล หรือหลั กทรั พย์ค้ำประ กันใดๆ

คุณสม บัติผู้กู้

พนั กงานป ระจำ/ข้าร าชการ/พนั กงานรั ฐวิส าหกิ จ

อายุ 21 – 59 ปี (อา ยุร วมระยะเว ลาผ่ อนชำระ คือต้ องไม่เ กิน 60 ปี)

พ นักง านปร ะจำ/ข้าร าชการ/พนั กงานรั ฐวิสา หกิจ ต้องมีอ ายุงาน 6 เดื อนขึ้นไป

ประก อบธุรกิจส่ วนตัว/เจ้ าของกิ จการ ต้อง ดำเ นินธุรกิจปั จจุบันไม่ต่ำกว่า 3 ปี

พนัก งานปร ะจำ/ข้าร าชการ/พนั กง านรั ฐวิสา หกิจร ายได้ประจำเฉ ลี่ย 15,000 บ าท/เดือ นขึ้นไป

ประก อบธุรกิ จส่ วนตัว/เจ้ าของกิ จก ารร ายได้ประจำเฉ ลี่ย 30,000 บ าท/เดื อนขึ้นไป

วงเงิ นกู้

ไม่เ กิน 5.0 เท่ าของร ายได้

สูงสุ ดไม่เ กิน 2,000,000 บ าท

สำหรั บพ นักง านปร ะจำ วงเงิ นอนุ มัติสูงสุด 5 เท่ าของร ายได้ หรือ สูงสุด 2 ล้ านบ าท

สำห รับเ จ้าของกิ จการ วงเงิ นอนุ มัติสูงสุด 5 เท่าของร ายได้ หรือสู งสุด 1 ล้า นบ าท

ระย ะเวล ากู้สินเ ชื่อ

ระยะ เวลากู้ 12-60 เดื อน

ลักษ ณะหลั กปร ะกัน

สินเ ชื่อไม่มีห ลักปร ะกัน

ส อบถ ามเพิ่ มเติ ม Tel. 02-626-7777

ข้อมูลsanookchannel

Show More