ฮื อฮา แ ม่วั วนม 5 เต้ าต กลู กเพ ศเ มีย 5 ข า 6 เ ท้า

เมื่ อวันที่ 6 มกรา คม ได้รับแจ้ งจากช าวบ้ านว่ามีลู กวั ว 5 ขา 6 เท้ า ส่วนแ ม่วั วนั้นมีน ม 5

เต้ าจนเป็นที่ฮื อฮากันท้ องตําบ ล ทั้งอําเ ภอ ผู้สื่ อข่ าวจึงรุ ดเดิ นทางไปบ้ าน ในต.คําผง อ.โน นนาร ายณ์ จ.สุริ นทร์

เป็นบ้ านข องน ายท องจั นทร์ กลา งวิชิ ต อายุ 52 ปี และน างบั วลี กล างวิ ชิต อายุ 54 ปี สา มี และ

ภร รย าที่เป็นเจ้าของลู กวั วตัวดั งกล่ าว ได้พาไปดูลู กวั วที่มีก ารพูดถึงกันเป็นอย่ างมากในขณ ะนี้ ชึ่งได้นําวั ว

แ ม่ลู ก ไปเลี้ ยงอยู่ในทุ่ งนา พบว่ามีชาวบ้ านต่างออกมายื นดูกันพบลู กวั วเ พศเมี ยที่ตั้งชื่ อให้ชื่อน้ องค้ำคู ณ

อายุ 2 วัน สีนํ้าต าล ค าดข าว ลัก ษณะสมบู รณ์มีลัก ษณะเ ด่นพิเศ ษแป ลกประหล าดคือมี 5 ขา 6 ตี น

ลักษ ณะขี้เ ล่น ส่วนแ ม่วั วชื่อนา งกว าง อายุ 5 ปี สีเ ทาค าดขา วโดยแ ม่นั้นมีลั กษ ณะเ ด่นและแป ลกเช่ นกัน

คือมีน ม 5 เต้า หรื อน ม 5 นม ช าวบ้ านต่างมีการพูดกันว่าวั วตัวนี้จะนําโ ชคมาให้คนห มู่บ้ านและเจ้ าของ

บ้ านแ น่นอนถือว่าต้ อนรั บปีฉลู (ปีวั วท อง) ปี 2564 ปีใ หม่นี้แ น่นอน ด้านน ายทองจั นทร์ กล างวิ ชิต

อายุ 52 ปี เจ้ าของวั วประหล าดเล่าว่า ก่อน ที่แ ม่ วัว จะตกลู ก 2 วัน ตนได้น อน ฝั นไปว่ามีพ่ อ

ที่ล่ วงลั บไปแล้วมาเข้ าฝันว่าเลี้ ยงลู กวั วตัวนี้ให้ดีๆจะค้ำคู ณให้เ ลี้ยงจนกว่าจะตา ยจา กกันไปถ้าจะซื้ อ

หว ยก็ให้ซื้ อห วย 65 จะโ ชคดีถูกร างวัล น ายท องพูน ธร รมโ สม อายุ 60 ปี ที่ท ราบข่ าวได้เ ดิน

ทางมาดูลู กวั ว 5 ขา 6 เท้า พร้อ มๆช าวบ้ านทั้งใกล้และบ้ านไกลที่เดินทางมาดูลู กวั วประหล าดต่ างตีเป็นโ ชค

62โด ยนําไปซื้ อสล ากกินแ บ่งรั ฐบ าลเล ขลงท้ าย 62 จําน วน 10ใบ ส่ว นท างด้านน างบั วลี กล างวิ ชิต อายุ 54 ปี

ภร รยาเ จ้าของวั วประหล าด เล่ าให้ฟังว่าตนเ องนั้นเ คยฝั นก่อนแ ม่วั วจะตกลู ก2-3วัน ตนน อนฝั นว่ามีคนข นข้ าว

ขนสิ่ งของต่างๆก ระทั้ งเนื้ อต่ างๆเข้ ามาให้ตนถึงบ้ านจนกร ะทั่ง ผ่า นมามีแ ม่วั วชื่อ กว าง เป็นแ ม่วั วท้ องใหม่

หรือท้ องแร กได้ต กลู กออกมาประหล าดเด่ นพิเศ ษจนตีเป็นห วยเป็นโ ชคคือ 551- 465 โดยน างบั วลีบอกว่างว ดนี้แม่ นแน่ๆ

อย่ างไรก็ต าม ลู กวั วตัวนี้ได้สร้ างคว ามประหล าดใจให้กับผู้ที่พ บเห็นเป็นอย่ างมาก เพ ราะเ ชื่อว่าจะมาให้โ ชคกับเจ้าข อง

ข้อมูลmumkhao

Show More