เต รียมใช้เ งิน รั ฐโอ นเงิ นเ ข้า บั ตรคนจ น เพิ่ มร วมเ ป็น 1,500 เริ่ มเดื อนนี้อย่ าลื มไปดู

วันที่ 6 มกร าคม 2563 ผู้ สื่อข่ าว siamnews ได้รับรา ยงานว่า นา ยภูมิศั กดิ์ อ รัญญ าเกษ มสุข อธิบดี กรมบั ญชีกล าง

เปิ ดเผ ยว่า ตามที่คณ ะรั ฐมนตรีมีมติเ ห็นชอบให้กระท รวงการค ลังดำเนิ นโค รงการเพิ่ มกำลังซื้อให้แ ก่ผู้มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ระยะที่ 2 โดยเ พิ่มวงเงิ นช่ วยเห ลือผู้มีบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ จำน วนประม าณ 14 ล้า นคน ให้เป็นค่ าซื้อ

สินค้ าบริโภ คอุปโ ภคที่จำเป็นจากร้ านธงฟ้าราค าประหยั ดพั ฒนาเศร ษฐกิจท้ องถิ่น (ร้ านธงฟ้ าฯ)

จำน วน 500 บ าทต่อคนต่อเ ดือน เป็นเว ลา 3 เดื อน ตั้งแต่เดื อน ม.ค. ถึง มี.ค. 64

ซึ่งเป็นโค รงการต่อเ นื่องจากโค รงการเดิมที่สิ้นสุดในเดื อน ธ.ค. 63

โดยก รม บัญชีกล างจะโอนเ งิน 500 บ าท เข้าบั ตรสวัส ดิการแ ห่งรั ฐ บั ตรค นจน ทุกวันที่ 1

ของเดื อน ม.ค.- มี.ค. 64 ซึ่งจะแ บ่งอ อกเป็น 2 กลุ่ม ได้แ ก่

ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ที่มีร ายได้ไม่เ กิน 30,000 บ าทต่อปี จะไ ด้รับ (300+500) รว มเป็น 800 บ าทต่อเดื อน

ผู้ถือบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ ที่มีร ายได้เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับ (200+500) รว มเ ป็น 700 บ าทต่อเดื อน

ทั้งนี้ การขย ายวงเงิ นเ พิ่มในบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐไปอีก 3 เดื อน ถือเป็นข องข วัญ

ปีใ หม่ที่รั ฐบ าลมอบให้แ ก่ประชาช นผู้มีร ายได้น้อย เพื่อช่ วยเหลื อค่ าใช้จ่ ายในสินค้ าอุปโ ภค บริโ ภค

และวงเงิ นที่ได้รับไม่สามา รถกดเป็นเงิ นสดได้ การใช้จ่ ายดังกล่ าวสาม ารถนำไปใช้ที่ร้ านธ งฟ้า

ปร ะชารั ฐที่รั บชำระค่ าสินค้ าอุปโ ภคบริโ ภคผ่ านเค รื่องรับชำระเงิ นอิเล็ กทรอนิ กส์ (EDC)

หรื อร้ านค้ าที่รับชำระเ งินผ่ านแอ พฯ ถุงเ งินปร ะชารั ฐ

ข้อมูลsiamnews

Show More