กลุ่ มเดี ยวเท่ านั้ น เงิ นเข้า 29 ม กร า64 ปร ะกั นร ายได้ รี บดูเ ลย

กลุ่ มเดี ยวเท่ านั้ น เงิ นเข้า 29 ม กร า64 ปร ะกั นร ายได้ รี บดูเ ลย

การย างแ ห่งประเท ศไ ทย แจ้ งความคื บหน้ าโค รงการปร ะกันร ายได้เก ษตรก รช าวส วนย าง ระย ะที่ 2

ดำเนิ นการจ่ ายเ งินชดเ ชยส่ วนต่ างแล้ว โด ยงว ดที่ 1 – 2 ต.ค.และพ.ย.63 จ่า ยเงิ นชดเ ชยส่ วนต่ าง

เฉพ าะน้ำย างสดและย างก้ อนถ้ วย เป็นเ งินรวม 1.32 พันล้ านบ าท ส่วนแผ่ นย างดิ บไม่ต้องจ่ ายเงิ นชดเช ยส่ วนต่ าง.

งว ดที่ 3 ค าดว่า ธ.ก.ส. จะเริ่ มจ่ ายประมา ณวันที่ 29 ม.ค.นี้

ส่วนเก ษตรก รที่ผ่ านการเข้ าร วมโค รงกา รปร ะกันร ายได้ ระย ะที่ 1 และมีคุ ณสมบั ติค รบถ้ วน

(ขึ้ นท ะเบี ยนก่ อน 12 ส.ค. 62) ธ.ก.ส. ได้จ่ ายเงิ นเ ข้าบั ญชีเกษ ตรก รแล้ว ตั้งแ ต่วันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่า นมา.

ตร วจสอ บการโอ นเงิ นประกันร ายได้ ตล อด 24 ชม. https://chongkho.inbaac.com/

ต รวจส อบสิ ทธิ์ก ารเข้ าร่ว มโคร งการประกั นร ายได้เก ษตรก รชาวส วนย าง ระยะ ที่2 http://www.rubber.co.th/gir/index/

ข้อมูลsiamtopic

Show More