ธน าค ารไ ทยพ าณิ ชย์ ปล่ อยสินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม อนุมั ติไว

ธนาค ารไทยพ าณิชย์ ปล่ อยสินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม เอ าใจพ่ อ ค้ า แ ม่ค้ า เฉพ าะคน ที่กู้ยังไม่ผ่ านเท่ านั้น

รา ยละเ อียด สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยื ม บุคคล Speedy Loan จากทาง ธนาค าร ไท ยพาณิ ชย์

สาม ารถที่จะ สมั ครสินเ ชื่อ เงิ นสด เงิ นให้กู้ยื ม ได้ง่ ายๆ โดยที่ ไม่ต้องมี หลั กทรั พย์ หรือ บุคคล มาค้ำ ประกัน

และยังสาม ารถรับ เงิ นสด เข้าทาง บัญชี ธนาค าร พร้ อมกับ อนุ มัติ วงเงิ น สูงสุดถึง 5 เท่า

ของร ายได้ที่มี สะด วก สบ าย กับหล ายช่องทาง ในการผ่ อน ชำระ

ขอสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยื ม ทั่ วไป

-สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ ยืม บุค คล Speedy Loan สมั ครง่ ายๆ ไม่มีหลั กทรั พย์ หรือ บุคค ลค้ำ ประกัน

-เมื่อทำก ารขอ สินเ ชื่อ เ งินให้กู้ยื ม ไปแ ล้ว หากได้รับอนุ มัติ ทางธนาค าร จะโ อนเ งิน เข้าท างบั ญชี ธนาค าร ที่แ จ้งไว้

-วงเ งิน อนุ มัติ เริ่มตั้งแต่ 20,000 – 3,000,000 บ าท

-วงเ งิน 20,000 – 30,000 บ าท สาม ารถที่จะ ผ่อ นได้น าน สูงสุด 24 เดื อน

-วงเ งิน 30,001 – 99,999 บ าท สามา รถที่จะ ผ่อ นได้น านสูงสุด 60 เดื อน

-วงเ งิน 100,000 – 3,000,000 บ าท สามา รถที่จะ ผ่อนได้ นานสูงสุด 72 เดื อน

-การชำ ระ เงิ นคืน จะชำระเป็นร ายเดื อน เดื อนละเ ท่าๆ กัน

-การคิ ดอัต ราดอกเ บี้ย คิดแบ บ ลด ต้น ลดด อก

-เวล าในการ ผ่อ นชำระ ขั้นต่ำที่ 12 เดื อน สูงสุด ที่ไม่เ กิน 72 เดื อน

ข้อมูลphurlenlen

Show More