ธนาค ารกรุ งไ ทย ปล่ อยสินเ ชื่อให้ยื ม ผ่ านบั ตร ATM 10,000 บ าท

ธนาค ารกรุ งไ ทย ปล่ อยสินเ ชื่อให้ยื ม ผ่ านบั ตร ATM 10,000 บ าท

วิธีแ รก

ยื มเงิ นผ่ านบั ตร ATM ก รุงไ ทย (สหก รณ์)

กร ณีแ รก บั ตร ATM ธนาค ารกรุ งไ ทย สาม ารถ ไปยื มเงิ นเอง ผ่าน ATM ได้ โดยหากเป็นสม าชิก

สห กรณ์อ อมทรั พย์ ซึ่ง ขั้นต อน ในการ ยื มเ งิน ผ่านบั ตร ATM กรุงไ ทย ด้ วยวิธีนี้ ก็สาม ารถ ทำได้ ง่ ายๆ ดังนี้

1. ให้เสี ยบบั ตร ATM ก รุงไ ทย เข้าตู้, กดร หัส แล้วเลื อก บริก ารอื่นๆ

2. เลื อกบริก ารอื่นๆ อีกค รั้ง แล้วกดที่ สหก รณ์อ อมทรั พย

3. กดรั บเ งินกู้ แล้วระบจำน วนเ งิน ที่ต้ อง การกู้

4. รอรับส ลิป โดยการยื มเงิ น ผ่านบั ตร ATM จะโ อนเข้ าบั ญชี เงิ นฝาก ธนาค าร

5. ถอ นเ งิน ที่ยื มมาได้เล ย

ทั้งนี้ การยื มเงิ นผ่ าน บั ตร ATM กรุงไ ทย ด้ว ยวิธีนี้ ได้ฉ พาะ ผู้ที่อ อมเ งิน กับสห กรณ์ ที่เป็นสมา ชิกอยู่เ ท่านั้นนะครับ

วิธีส อง

ยื มเ งินผ่า นบั ตร ATM กรุงไ ทย (บั ตรเงิ นด่ วนกรุงไ ทย)

กร ณีส อง เป็นการ ยื มเ งิน จากตู้ ATM (ที่หล ายท่ าน เรี ยกว่ายืมเ งิน จากบั ตร ATM กรุงไ ทย)

ผ่ านบั ตรกดเงิ นสด KTC Proud โดยท่ าน สามา ถสมั คร เพื่อไว้ยื มเ งิน ด่ วนผ่ าน ตู้ ATM ได้สะด วก

และ เร็ วมากๆ ในอัต รา ดอกเ บี้ย ที่ต่ำกว่า การกู้น อกระบบ

โดยท่ าน สาม ารถ สมั ครบั ตร กดเงิ นสด KTC Proud (บัตร เงิ น ด่ วน) ได้ แค่เ พียงท่าน มีร ายได้

สู งกว่าเดื อนละ 12,000 บ าท และ มีอา ยุงาน ในที่ปั จจุ บันมากกว่า 4 เดื อนขึ้นไป เพื่อเ ป็นการ ใช้ ยื มเ งิน

ที่ตู้ ATM ผ่ านบั ตร KTC Proud ในยามฉุ กเ ฉิน

นอ กจ ากนั้น ก็ยังสม ารถเบิ ก-ถ อน เงิ นสด อ อนไ ลน์ ผ่า นแ อพ KTC Mobile โอ นเ ข้า บัญชี ก็ยังได้

และยั งสาม ารถ ใช้ ผ่ อน ชำ ระ 0% หรือ ผ่ อนแ บบ มี ดอ กเ บี้ย ได้น านสู งสุด ถึง 24 เดื อน กันเ ลย ทีเดี ยว

ทั้งนี้ ทางด้ าน KTC ก็ได้ออ กมาแ จ้งว่า การสมั ครนี้ ไม่มีค่ าธร รมเนี ยม ตล อดชีพ มีวงเ งิน อนุ มัติสู งสุด 5 เ ท่า

ของร ายได้ (10,000-3 ล้า นบ าท) โดยท่ านสาม ารถ รอทร าบผล อนุ มัติ ได้ ภา ยใน 5 วันทำก าร

เมื่อสมั คร บั ตร KTC Proud แล้ว (ท างไปสมั คร: KTC Proud มีโ ปร ดอ กเ บี้ย 0.93% ต่อเดื อน)

จะได้รั บเงิ นสด ก้อนแ รก โอ น เข้าบั ญชีข องคุณ ภา ยใน 1 วันหลัง อนุ มัติ

หลั งจา กนั้น จะได้รับ บั ตรประม าณ 7 วันทำก าร (ต่ างจังห วัดประม าณ 15 วันทำก าร)

ข้อมูลphurlenlen

Show More