ราค าท องคำวันนี้ ร่ วงหนั กม ากปรั บล ดลง 450 บ าท

ราค าทอ งคำวันนี้ (7 ม.ค.64) ประก าศครั้ งแร กของวัน ในเว ลา 09.24 น.ปรั บลดลง 450 บ าท

เมื่อเที ยบกับราค าปิ ดวานนี้ ทอ งรูปพร รณข ายอ อกที่บ าทละ 27,700 บ าท ตามข้อมู ลจากเ ว็บไซ ต์ของสม าคมค้ าท องคำ

หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9:24 น. ที่ผ่านมา ทำเอาคนอยากซื้อขายทองแห่เข้าร้านทองกันยกใหญ่

ทอ งคำแ ท่งในประเ ทศ ราค ารับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 27,100 บ าท ข ายอ อกบ าทละ 27,200 บ าท ตามประก าศค รั้งล่าสุด

ด้า นราค าท องรูปพร รณ รั บซื้ ออ ยู่ที่บ าทละ 26,605.80 บ าท ข ายอ อกที่ราค า 27,700 บ าท

ส่วนราค าทอ งคำโ ลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,916.00 ดอ ลลา ร์ต่ออ อนซ์

ทั้งนี้ใ ครที่ต้ องการซื้ อขา ยทอง รีบเช็ กทิศท างขึ้นลงเพื่ อทำกำไ รได้เลย

ข้อมูลsiamstreet

Show More