ตล าดประก าศรั บซื้ อเหรี ยญ 1 บ าท ราค าสู งถึง 6,000 บ าท

คนที่ช อบสะสมเห รียญ ค้นก ระเ ป๋า แค ะกระปุ กมาค้ นหากันให้ดี

เมื่อตล าดซื้ อข ายเห รียญได้มีการรับซื้ อเห รียญ 1 บ าท ปีผ ลิต พ.ศ.2525 ในราค าที่สูง

ห ลายคนที่ชอบส ะสมเหรี ยญเ งินและธ นบั ตรเก่าๆ มาใ นวันนี้

เห ล่านั กสะส มเต รียมเ ฮได้อีกเมื่ อตล าดซื้ อขา ยเห รียญได้มีการรั บซื้อเหรี ยญ 1บ าท ปีผ ลิตพุ ทธศั กร าช 2525 ในร าค าที่สูง

โด ยเพ จเฟ ซบุ๊ก Palanda coin รับซื้ อเหรี ยญเก่าเห รียญหาย ากทุกชนิ ดได้โพ สต์ภ าพพร้ อมข้อคว าม ระ บุว่า…

รั บซื้ อเหรี ยญ 1 บ าท ปี2525 ในราค า 2,000-6,000 บ าท

ข้อมูลphurlenlen

Show More