ลงรับสิ ทธิ์ 5 รา ยการ บั ตรคนจ น บั ตรสวั สดิก ารแห่ งรั ฐ เดื อน ม.ค. 64

สำหรับสิ ทธิผู้ได้รับบั ตรคนจ นหรือบั ตรสวั สดิการแห่ งรั ฐ มีร ายละเอีย ดดังนี้

เป็นผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่ งรั ฐจำน วน 14 ล้ านคน

ได้รับเ งินรว ม 1,500 บ าทแบ่ งเป็นระย ะเวลา 3 เดื อน แบ่ งจ่ ายทุกวันที่ 1 ของเดื อนเริ่ มตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 64

วงเงิ นดังกล่ าวไม่สมท บเหมื อนโค รงกา รคนละค รึ่ง ต้อ งใช้ให้ห มดภ ายในเดื อนนั้น

แ ม้วันที่ 1 มก ราคม ผู้ถือบัต รคนจ นหรือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะได้เงิ นพิเ ศษจำน วน 500 บ าท

แต่ในเดื อนมกร าคมนี้ กรมบั ญชีกล าง มีตาร างโ อนเงิ นให้กับผู้ถือบั ตรคนจ นหรือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ รา ยละเอี ยดมีดังนี้

1 มกร าคม 2564

เป็นเงิ นค่ าซื้ อสินค้ าเพื่อใช้จ่ ายในค รัวเ รือน กลุ่มที่มีร ายได้ไม่เ กิน 30,000 บ าท ปกติไ ด้รับ 300 บ าท/เดื อน

เพิ่ มมาเป็น 800 บ าท/เดื อน

กลุ่มที่มีร ายได้เ กิน 30,000 บ าท ปกติได้ รับ 200 บ าท/เดื อน เพิ่ มมาเป็น 700 บ าท/เดื อน

ค่ ารถโ ดยส ารสาธ ารณะ

ค่ าโดยส ารรถเ มล์ รถไฟ ฟ้า 500 บ าท/เดื อน (ใช้ชำระค่ าโดยส ารด้วยร ะบบ e-Ticket เฉพ าะผู้ถือบั ตร

ใน 7 จังหวั ด คือ กทม., นน ทบุรี, ปทุ มธ านี, พระน ครศรีอ ยุธย า, สมุ ทรปร าการ, สมุ ทรส าคร และน ครป ฐม)

ค่ าโดยส ารรถ บขส. 500 บ าท/เดื อน

ค่ าโดยสา รรถไฟ 500 บ าท/เดื อน

วงเงิ นซื้อก๊ าซหุงต้ม 45 บ าท/3 เดื อน

ใช้สำหรับเป็นส่ วนลดในการซื้ อก๊ าซหุงต้มจากร้านค้ าที่เข้าร่ วมโค รงการที่ได้รับเครื่ องรับชำระเงิ นอิเล็ กทร อนิ กส์

(เครื่ องรูดบั ตร EDC) โดยเงิ นจะเข้าบั ตรทุก 3 เดื อน แต่หากไ ม่ได้ใช้สิ ทธิ์ภายใน 3 เดือน จะถูกตั ดยอดเ งินไป

วันที่ 18 มกราคม

ค่ าไฟฟ้า ไม่เ กิน 230 บ าท/เดื อน/ครั วเรื อน

กรณีใช้ไฟฟ้ าไม่เ กิน 50 หน่ วย/เดื อน ติดต่อกันเป็นระ ยะเวลา 3 เดื อน ให้ใช้สิ ทธิ์ค่ าไฟฟ้ าฟรีตามมา ตรการปั จจุบัน

กรณีที่ ใช้ไฟฟ้ าเกิน 50 หน่ วย/เดื อน ให้ผู้ถือบั ตรสวัส ดิการแห่ งรั ฐใช้สิ ทธิ์ตาม มาต รการนี้

ในวงเงิ น 230 บ าท/ครั วเรื อน/เดื อน หากใช้เกิ นวงเงิ นที่กำห นด ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐจะต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าไฟฟ้าทั้ งหมด

ครั วเ รือนที่ใช้ไฟ ฟ้าไม่เกินเ กณฑ์ที่กำห นด และได้ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ์เรี ยบร้อย

ข้อมูลsanookchannel

Show More