บั ตรคนจ น บั ตรสวั สดิการแห่ งรั ฐ รับสิ ทธิ์สูงสุ ด 800 บ าท เ งินเข้าแ ล้ววันนี้

จาก กรณี ที่มติคณ ะรั ฐมน ตรี หรือ ครม. เมื่ อวันที่ 8 ธ.ค. ได้อนุ มัติเ ห็นช อบให้ กระทร วงการค ลัง

ขย ายโค รงการ โค รงการเพิ่ มกำลังซื้ อสำห รับ ผู้ถือบั ตรสวัสดิก ารแห่งรั ฐ จำน วน 500 บ าทเป็นระย ะเวลา 3 เดื อน

โดย กร มบั ญชีก ลาง กระท รวงการค ลัง เริ่มโ อนเ งิน 500 บ าทวันนี้ (1 ม.ค.64) เป็นวันแ รก

สำหรับสิ ทธิผู้ได้รับบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ รา ยละเอี ยดดังนี้

เป็นผู้ถื อบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ จำน วน 14 ล้ านคน

ได้ รับเงิ นร วม 1,500 บ าท แบ่ งเป็ นระยะเว ลา 3 เดือน แ บ่งจ่ ายตั้งแต่ ทุ กวันที่ 1 ของเดื อนเริ่ มตั้งแต่ ม.ค. – มี.ค. 64

วงเงิ นดังกล่ าวไม่สม ทบเหมื อนโคร งการ คนละค รึ่ง ต้องใช้ให้หม ดภ ายในเดื อนนั้นๆ

นา ยภู มิศั กดิ์ อรั ญญ าเกษ มสุข อธิบ ดีกรมบั ญชีกล าง เปิ ดเ ผยควา มคืบหน้ าล่าสุ ดว่า กรมบั ญชีกลาง

เตรี ยมควา มพร้ อมการเพิ่ มวงเงิ นจำน วนดังกล่ าวไว้แล้ วเพื่ อให้ผู้ได้รับสิ ทธิได้ใช้สิ ทธิวงเ งินในบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐอย่ างต่อเนื่ อง

กำห นดเ พิ่มวงเ งิน 500 บ าท เข้าบั ตรสวัส ดิการแ ห่งรั ฐ ในทุ กวันที่ 1 ของเดื อนมกร าคมถึงมีน าคม 2564

ห ลักเก ณฑ์ ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ผู้ที่มีรา ยได้ไม่ เกิน 30,000 บ าท/ปี จะได้รั บ (300+500) ร วมเป็น 800 บ าท/เดื อน

ผู้ถือบั ตรสวัสดิก ารแห่ งรัฐที่มีร ายได้เกิน 30,000 บ าท/ปี จะได้ รับ (200+500) ร วมเป็น 700 บ าท/เดื อน

การขย ายวงเงิ นเพิ่ มในบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐออกไปอีกเป็นเ วลา 3 เดื อน ถือเป็นของขวั ญปีให ม่ที่รั ฐบ าลมอ บให้

แก่ประชาช นผู้มีร ายได้น้อยเพื่อช่ วยเห ลือค่ าใช้จ่ ายในสินค้ าอุปโ ภค บริโ ภค อธิบ ดีกรมบั ญชีกลาง ระบุ

ทั้งนี้ สำหรับวงเงิ นที่ได้รับนั้นไม่ส ามารถกดเป็นเ งินสดได้ การใช้จ่า ยดังก ล่าวสาม ารถนำไปใช้ที่

ร้ าน ธงฟ้าป ระชารั ฐที่รั บชำระค่ าสินค้ าอุปโ ภคบริโ ภค ผ่านเค รื่องรับชำระเ งินอิเ ล็กท รอนิ กส์

หรือ ร้านค้ าที่รับชำระเงิ นผ่ านแอ พฯ ถุงเงิ นประชารั ฐ

หากมีข้อสงสั ยติดต่ อสอบถา มเพิ่มเติ มได้ที่ Call Center กรมบั ญชีกล าง หม ายเ ลข 02-270-6400 ในวันเว ลาร าชการ

ข้อมูลsanookchannel

Show More