วิ ธีสมั ครสินเชื่ อบุค คล เจมั นนี่ 50,000 บ าท ไม่ต้ องค้ำปร ะกัน

สินเชื่ อบุค คลเจมั นนี่ ซึ่งเป็นสินเ ชื่อที่เหม าะกับคนเงิ นเดื อนขั้นต่ำ 15,000 บ าท ซึ่งการทำสินเชื่ อเจมั นนี่ตัวนี้

จะเป็นเงิ นก้อนใ หญ่ โ อนเข้ามาในบั ญชี แต่จุดเด่ นที่แ ตกต่างของสินเชื่ อบุค คลตัวนี้คือ ในการคิ ดคำน วณใน การ

ผ่อ นชำระต่ อเดื อน จะคิดแ บบไม่ลดต้ นลดด อก แต่จะถูกแ บ่งจ่ ายต่อเดือ นเท่ าๆ กันตล อดอายุสั ญญาซึ่งสัญ ญา

สูงสุ ดของสินเ ชื่อส่วนบุค คลเจ มันนี่ อยู่ที่ 12-60 เดื อน สำหรั บการชำร ะสินเชื่ อในแต่ละเดื อน

แต่หากอย ากปิ ดบั ญชีก่อ นกำหน ด ก็สาม ารถทำได้และเราจะมีโอก าสได้วงเงิ นกู้ที่สูงถึง 5 เท่า

และไม่ต้ องรีบผ่ อนชำระเพ ราะมีเวลาให้เร าทย อยชำระย าวถึง 60 เดื อน

ซึ่งนี่เป็นเ หตุผลว่า ทำไ มสินเชื่ อส่วนบุ คคลเ จมันนี่ ถึงเข้ าตาหล ายๆคนนั่นเอง

คุณส มบัติผู้กู้

มีสั ญชา ติไท ย

อายุ 20 – 55 ปี บริบู รณ์ (ณ วันที่สมั คร)

รา ยได้ป ระจำ 15,000 บ าท ขึ้นไป

อ ายุการทำง าน 6 เ ดือน ขึ้นไป

มีเบ อร์โทรศั พท์ที่ทำงา นที่สา มารถติดต่ อได้สะด วก

เอกส ารประก อบการส มัครสินเ ชื่อ

1. บัต รประชาช นตัวจ ริง พร้ อมสำเน าทะเบี ยนบ้ าน

2. เอกส ารแสดงร ายได้

สลิ ปเงิ นเดื อน/หนั งสือรับร องเ งินเดื อน (ตัวจ ริงหรือสำเ นา) พร้ อม สำเน าบั ญชีเงิ นฝาก/ร ายการเ ดินบั ญชีย้ อนหลัง 3 เดื อน

สำเน าบัญชีเ งินฝ าก/รา ยการเดินบั ญชีย้ อนหลัง 6 เดื อน

3. สำเ นาหน้ าสมุดบั ญชีธนาค าร

อัต ราดอ กเ บี้ยและค่ าธร รมเนี ยม

ด อกเ บี้ย ค่ าปรั บ ค่ าบริการ ค่ าธ รรมเนี ยมใดๆ สูงสุ ดไม่เ กิน 28% ต่อปี

ดอ กเ บี้ย สูงสุ ดไม่เ กิน 15% ต่อปี

ค่ าป รับ ค่ าบริก าร ค่ าธร รมเนี ยมใด ๆ สูงสุดไม่เ กิน 13% ต่อปี

ขั้นต อนการทำรา ยการเบิ กถ อน

1. กดโ ทร 1258 กด 1

2. กรอ กหมายเล ขบั ตรประชาช น 13 หลักข องท่าน

3. ระบ บจะทำการส่งร หัส OTP ทาง SMS ไปยังห มายเ ลขโทรศั พท์มือถือที่ท่ านได้ทำการลงทะเบี ยนไว้

4. ใช้ห มายเล ขโทรศั พท์ที่ทำการลงท ะเบี ยนไว้ โทรซ้ำอี กครั้งที่เบ อร์ 1258 เพื่อใส่ร หัส OTP

5. ระบบแ จ้งยอดเ งินคงเห ลือของท่าน

6. กดจำน วนเงิ นที่ท่านต้องการทำรา ยการสูงสุด 500,000 บ าท

7. ระบบจะทำการต รวจส อบจำนวนเงิ นที่ท่า นทำร ายการ หากยอดเ งินคงเหลือเพี ยงพอร ะบบจะ ทวนร ายก ารสั่งโอนเงิ นของท่าน

8. กดยืน ยันเพื่อทำร ายการ ระบบยื นยันการทำร ายการ แจ้ งโ อนเ งินในวันทำกา รถัดไป

9. ระบบ ทำการโ อนเงิ นไปยังบั ญชีธนาค ารของท่านในวันทำก ารถัดไปหลัง 6 โม งเย็น

ข้อมูลsanookchannel

Show More