ราค าทอง เปิ ดตล าดเช้ าวันนี้ ผั นผว นไม่ห ยุด

ราค าทอ งปร ะจำวันนี้ 8 ม.ค.64 คงที่ เมื่อเที ยบกับราค าปิ ดเมื่ อวันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่ านมา โดยราค าขา ยอ อกท องรูปพร รณ

อยู่ที่ 27,750 บ าท ตามข้อมู ลจากเว็ บไซ ต์ของสมา คมค้ าทอ งคำ หรือ Gold Traders Association

เมื่ อ 09.24 น.ที่ผ่ านมา ทอ งคำแท่ งในประเ ทศ ราค ารับซื้ ออยู่ที่บาทละ 27,150 บ าท

ขา ยอ อกที่ราค าบ าทละ 27,250 บ าท ตามป ระกา ศครั้ งล่ าสุด

ขณะที่ท องรูปพ รรณ 96.5 เป อร์เซ็ นต์ รั บซื้ ออยู่ที่บ าทละ 26,666.44 บ าท และข ายอ อกที่ราค า 27,750 บ าท

ส่วนราค าทอ งคำโ ลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,911.50 ดอ ลลา ร์สหรั ฐต่ออ อนซ์

สรุ ปราค าทอ งคำ วันที่ 8 ม.ค. 2564

ประก าศครั้ งที่ 1

ทอ งแ ท่ง

รับซื้ อ บ าทละ 27,150 บ าท

ข ายอ อก บ าทละ 27,250 บ าท

ท องรูปพร รณ

รั บซื้อ บ าทละ 26,666.44 บ าท

ข ายอ อก บ าทละ 27,750 บ าท

ทั้งนี้ราค าท อง เปิ ดตล าดเช้ าวันที่ 8 ม.ค.64 ครั้ งที่ 1 ค งที่ ไม่ล ดไม่เพิ่ มค่ะ

ข้อมูลsiamstreet

Show More