เผ ยเ คล็ดลั บที่ไม่ลั บ ส าวเก็ บแบ งก์ห้ าสิ บ 2 ปีเต็ มได้เงิ นเป็นแ สน

สุ ดภูมิใจ เก็บแ บงค์ 50 บ าท 2 ปีเ ต็ม เผ ยไม่เล่นห วย ออ มเงิ นได้เต็ มๆแส นกว่าบ าท! ด้วยคว ามตั้งใ จอ ดอ อมเพื่ ออน าค ตของลู
กชา ย

เป็นเรื่ องร าวดีๆต้อ นรับปีใ หม่ เมื่อส าวจังหวั ดรา ชบุรีที่ใช้ ชื่อเฟ ซบุ๊กว่า Parinatra Soonklang

เธ อได้โ พสต์รูปเ ธอและ ถังน้ำใบห นึ่งที่เต็ มไปด้วยแ บงค์ 50 บ าท พร้ อมข้อคว ามที่ระ บุว่า

“ปิ ดถังอย่ างเป็น ทางการ 1 ม.ค.-31ธ.ค. พรุ่ งนี้มา ลุ้นกันว่าจะได้กี่บ าท”

และ ข้อค วาม “เริ่ มเก็บตั้งแต่ 1 ม.ค.62 ถึง 31 ธ.ค.63 ย อดเงิ นทั้งห มดที่ได้คือ 147,800 บ าท

#เห็ นแล้ วห า ยเห นื่อย.. ขอบคุณ คว ามข ยันอด ทนข องตัวเอง นี้คือผ ลของการทำง านห นัก

ไม่เ คยได้หยุ ดพักแ บบคนอื่ นเขา #ทุกอย่ างต้อ งใช้ใจล้ วนๆ #เงิ นทั้งห มดอ นาค ต ลู กช าย

#บันทึ กไว้เป็นความทร งจำของ วเอง #รักพี่อย่ ายื มตั งค์”

น.ส.ปริ ณต รา ศู นย์กล าง อายุ 35 ปี รับอาชี พเป็นแ ม่ค้ าข ายไก่ต ามตล าดนัด โดยเธ อได้ทำการห ยอดแ บงค์ 50 บ าท

ไว้ในถั งด้ วยคว ามตั้งใจ โดยเ ธอเ ก็บค รั้งแร กเมื่อช่ วงปล ายปี 2560 จนค รบวันที่ 5 มก ราคม 2562

ได้เ งินประม าณ 60,000 บ าท และทำก ารหย อดใส่ถังที่ 2 ตั้งแ ต่วันที่ 1 มกร าคม 2562

จนได้ทำการเปิ ดเ พื่อนั บเ งินใ นวันที่ 31 ธันว าคมที่ผ่ านมา

น.ส.ปริ ณตรา และลู กช ายได้ช่ วยการนั บเงิ นที่อ อมมาทั้ งหมด ซึ่งมีจำน วนถึง 147,800 บ าท เลยทีเดี ยว

เธอได้ให้สัมภ าษณ์ว่าเธ อจะแ บ่งเงิ นส่ วนนี้ไปเป็นการศึ กษาให้ลู กช ายส่วนห นึ่ง ชำระห นี้และใช้จ่ ายในครั วเรื อน

ส่วนเคล็ ดลับการอ อมเ งิน ของเ ธอนั้นก็คือ ควา มตั้งใจ เงิ นที่นำมาหยอ ดนี้ต้องไม่เดื อดร้อ นกับเงิ นทุน

หรือเงิ นที่ใช้สำหรั บใช้จ่ ายในชี วิตป ระจำวัน มีเห ลือมากเร าก็เก็ บมาก มีน้ อยเราก็เก็ บน้อย

ที่สำคั ญเราต้ องไม่ไปคิ ดว่าเรามีถั งใบนี้อยู่และเก็ บเงิ นเอาไว้ ให้ทำเป็ นลืม และเธ อยังบอกอีกว่าเธ อนั้นเป็นค นที่ไม่เล่นห วย นาน ๆ

ทีจะซื้ อส ลากกินแ บ่งรั ฐบ าลบ้ าง และไม่เที่ ยวกล างคืน ไม่ดื่ มสุ รา

ถ้าเรามีคว ามข ยันและตั้งใจทำงาน ก็จะประส บความสำ เร็จอย่ างแ น่น อน

ข้อมูลphurlenlen

Show More