รอลุ้ น ครม.เค าะเ งิน5,000รอ บ2 กลุ่ มไ หนได้รับสิ ทธิ์สรุ ปที่นี่

รอลุ้ น ครม.เค าะเ งิน5,000รอ บ2 กลุ่ มไ หนได้รับสิ ทธิสรุ ปที่นี่

แก ะร อยเงิ นเยี ยวย าCVรอบ2 รอลุ้น ครม.รับสิ ทธิอย่ างเป็นทางการ

ภา ยในเดื อน ม.ค.นี้ ค าดเตรี ยมใช้มาต รการเยี ยวย าเดิม 40 ล้ านคน

ถ้าจำกันได้เมื่ อวันประชุ มคณะรั ฐมนตรี หรือ ครม. เมื่ อวันที่ 5มกร าคม ที่ผ่ านมา พล.อ.ประยุ ทธ์ จัน ทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี

กล่าวว่ากำลังศึ กษาเงิ นเยี ยวย าcv รอบ 2 เพื่อหาม าตรการเยี ยวย าระบ าดCV ระลอ กใหม่

จะต้องดูแลผลกระท บที่เกิ ดขึ้นด้วย ซึ่งขณ ะนี้ได้มอบห มายทีมเศร ษฐกิจ และ สภาพั ฒนาการเศร ษฐกิจและสั งคมแห่งช าติ (สศช.)

หาม าตรก ารในการช่ วยเห ลือเพิ่ มเติมในช่วง 2 เดื อนนี้เพื่อดูแลคนเกื อบ 40 ล้า นคนว่า เงิ นเยี ยวย าCVรอบ 2 อย่ างไรบ้ าง

สำห รับ เงิ นเยี ยวย าCVรอบ 2 ค าดว่าภายในเดื อนมกราคมนี้ หลังศู นย์บริห ารสถ านการณ์เศร ษฐกิจ (ศบศ.)

ถกเรื่ องเงิ นเยี ยวย าCV รอบ2 เตรี ยมผลส รุปเพื่อให้ คณะรั ฐมนต รี หรือ ครม.พิจ ารณาอย่ างเป็นทางการ

อย่ างไรก็ตาม “ฐ านเศร ษฐกิจ” ได้ตร วจสอบม าตรก ารเยี ยวย า จากการแ พร่ระบ าดCV

ซึ่งรั ฐบ าลได้ออกม าตรก ารเยี ยวย ากา รแพ ร่ระบ าดCV ในร อบแ รก รา ยละเอี ยดมีดังนี้ ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

-กลุ่ มนี้ รั ฐบ าลฯได้ออกมาต รการเ ยี ยวย า 500 บ าท

เป็นระยะเวลา 3 เดือนเริ่ มตั้งแต่เดื อน ม.ค.-มี.ค. 64 กลุ่มเปร าะบ าง

-เด็ ก คนแก่ และ กลุ่มเป ราะบ าง กลุ่มประกั นสังคม- “ลู กจ้ าง”

ที่ต้องหยุ ดงานกรณีกั กตัวหรือราชการสั่งปิ ดสถานที่เนื่ องจากเห ตุสุดวิสัยCV

มีสิ ทธิได้รับเงิ นทดแท นกรณีว่ างงาน 50% ของค่ าจ้า งร ายวัน โดยจะได้รับตลอดระยะเว ลาที่มีการกั กตัวหรือเฝ้ าระวั ง

หรือมีคำสั่งปิ ดสถ านที่ดังก ล่าว (แล้วแต่กรณี) รวมกันไม่เ กิน 90 วัน กลุ่มเร าไม่ทิ้งกัน-กระทร วงการค ลัง

อยู่ระหว่ างการพิจ ารณากับ สศช. จากเดิมเยีย วย า 5000 บ าทเป็นระ ยะเวลา 3 เดื อน กลุ่มเก ษตรกร

-กระทร วงเกษ ตรและส หกรณ์ อยู่ระหว่างศึ กษา เงิ นเยี ยวย าเกษ ตรกรรอบ 2

ด้วยการอั ปเด ตทะเบี ยนเกษ ตรกร เพื่อเต รียมความพร้ อมเ งินเยี ยวย าCVรอบ 2

สำหรับเ งินเยี ยวย าCVรอบ2 พล.อ.ประยุ ทธ์ จัน ทร์โอชา นายกรั ฐมน ตรีและรั ฐมนต รีว่าก ารกระทร วงกลาโ หม

ระบุว่าการเยี ยวย าCV รอบ 2 คงไม่ใช่แค่เฉพ าะประชาช น ยังมีอีกหลายภ าคส่วนที่มีปั ญห าเช่ นกัน จึงขอให้รอ

พร้อมยื นยันมีงบประม าณเพี ยงพอ ทั้งง บรา ยจ่ ายที่เตรี ยมไว้กรณีฉุ กเฉิ น

งบเงิ นกู้และง บสำหรั บผู้ที่ได้รับผลกร ะทบ ค าดว่ายังเพี ยงพออยู่

Show More