คลั งแจ ง มีเงิ นพร้ อมช่ วยเห ลือประชาช น

คลัง แจ งประเด็ นมา ตรการเยี ยวย าจากคำสั่ งปิ ดสถ านที่เสี่ ยงต่าง ๆ

ย้ำมีเงิ นดูแลเพียงพอทั้ งงบกล าง-พ.ร.ก.กู้เ งิน 1 ล้า นล้ านบ าท

ที่เหลื ออยู่ 4.7 แ สนล้ านบ าท รวมถึงร ายการสำร องจ่ ายบร รเทาcv 1.39 แส นล้ านบ าท

นางส าวกุลย า ตันติเ ตมิท ผู้ตร วจรา ชการกระทร วงการค ลัง รัก ษารา ชการแ ทนผู้อำน วยการสำนั กงาน

เศรษ ฐกิจการค ลัง ในฐ านะโฆ ษกกระทร วงการค ลังเปิ ดเผ ยว่า

ตามที่ได้ป รากฏข่ าวเ ผยแ พร่ทางสื่ อเกี่ ยวกับผ ลกระท บจากคำสั่งปิ ดสถ านที่เสี่ ยงต่าง ๆ

แต่กลั บไม่มีมา ตรการเยี ยวย าจากรั ฐบ าลที่ชัดเจ นเพื่อลดผ ลกระท บจากคำสั่งปิ ดกิจการชั่ วคร าว

กระทร วงการคลั งขอเรี ยนชี้แ จงว่า ตามที่รั ฐบ าลได้ประก าศพื้นที่ค วบคุ มสูงสุด จำน วน 28 จังหวัด นั้น

เป็นก ารบริห ารจัดก ารเพื่ อคว บคุมการระบ าดและเตรี ยมคว ามพร้ อมในการป้ องกันการ

ระบ าดระล อกใหม่ของโ รคติ ดเชื้ อไ วรั สโ คโรน า 2019cv

โดยได้มีการย กระดั บม าตรการในการคว บคุมก ารระบ าดของโร ค

เช่น การจำกั ดเวลาเปิ ด-ปิ ดสถา นประกอ บการ การปิ ดสถ านประก อบการที่มีความเสี่ ยงต่อการแพ ร่ระบ าด

และการขอความร่ วมมือให้ห ลีกเลี่ ยงการจั ดกิจกร รมที่มีการร วมกลุ่ มคนจำน วนมาก เป็ นต้น

โดยเป็นแน วทางในการดูแ ลสาธา รณสุ ขที่เพี ยงพอและทำให้กิจกร รมทางเศร ษฐกิจยังสาม ารถดำเนิ นต่อไปได้

ซึ่งรั ฐบ าลได้ให้ความสำคั ญทั้งในด้านเศร ษฐกิจและด้า นสาธา รณสุ ขไปพร้อม ๆ กัน

และขอให้มั่ นใจว่าประเท ศไทยมีพื้นฐ านทางเศร ษฐกิจที่เ ข้มแ ข็ง มีนโยบ า ยทาง

การเงิ นและนโยบ ายทางการคลั งที่พร้ อมจะดูแลและเยี ยวย าผู้ได้รับผลกร ะทบ

รวมทั้งฟื้ นฟูเศร ษฐกิจไทยได้อย่ างต่อเนื่ อง ซึ่งกระทร วงการค ลัง สำนักงบประม าณ

สำนั กงานส ภาพั ฒนาการเศ รษฐกิจและสังค มแ ห่งช าติ

และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องได้ติ ดตามสถ านการ ณ์ทางเศร ษฐกิจและการระบ าดอย่ างใก ล้ชิด

และอยู่ระหว่ างการพิจ ารณาจัดทำม าตรการเยี ยวย าผู้ได้รับ ผลกระท บจากการแ พร่ระบ าดของ CV ระล อกใหม่ที่เหม าะสมต่อไป

โฆ ษกกระทร วงการค ลังได้ชี้แ จงเพิ่ มเติมว่า ภาครั ฐมีแหล่งเ งินทั้งในส่ วนของเ งินงบประม าณร ายจ่ ายประจำปี 2564 งบกล าง

รา ยการเงิ นสำร องจ่ ายเพื่อกรณีฉุ กเฉิ นหรือจำเป็นและร ายการค่ าใช้จ่ ายในการบร รเทา แก้ไขปั ญห า

และ เยี ยวย าผู้ได้รับผ ลกระท บจากการระ บ าดของ CV

และง บลงทุนรั ฐวิสาห กิจประ จำปีงบประม าณ 2564 จำนว น 2.9 แสนล้ านบ าท ที่จะดูแลและขั บเคลื่ อนเศร ษฐกิจไ ทยได้ต่อไป

นอกจ ากนี้ ตามที่มีข่ าวปร ากฏในภายหลังว่า กระทร วงการค ลังจะมีมา ตรการเยี ยวย าแ จกเ งิน

จำน วน 4,000 บ าท ขอเรี ยนว่า ข่ าวดังกล่ าวไม่เป็นความจริงแต่อย่ างใด จึงขอให้ประชาช น อย่ าห ลงเชื่ อข้อมูลดังกล่ าว

และขอคว ามร่ วมมือไม่ส่ งหรือแ ชร์ข้อ มูลดังกล่ าวต่อในช่ องทางสื่ อสังคมออ นไ ลน์ต่าง ๆ ทั้งนี้

สาม ารถติดต ามสื บค้ นข้อมูลข่ าวส ารและคว ามคื บหน้าที่ถูกต้องเกี่ ยวกับม าตรการช่ว ยเห ลือต่าง ๆ

ของกระทร วงการค ลังได้จากแ ถลงข่ าวกระทร วงการค ลัง ในเ ว็บไ ซต์ www.mof.go.th

หรือในเฟ ซบุ๊ก “สถ านีข่ าวกระทร วงการค ลัง จำนว นกว่า 1.39 แส นล้ านบ าท

และเงิ นกู้ตามพร ะราชกำห นดให้อำน าจกระทร วงการค ลังกู้เ งินเพื่อแ ก้ปั ญห า เยี ยวย า และฟื้ นฟูเศร ษฐกิจและสั งคม

ที่ได้รับผลกระท บจากการระบ าดของโ รคติดเ ชื้อไวรั สโคโ รนา 2019 พ.ศ. 2563

ในส่ วนที่เห ลือ จำน วน 4.7 แส นล้า นบ าท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563)

และง บลงทุนรั ฐวิส าหกิจประจำปีง บประม าณ 2564 จำน วน 2.9 แส นล้ านบ าท ที่จะดูแ ลและขั บเคลื่ อนเศร ษฐกิจไ ทยได้ต่อไป

นอกจ ากนี้ ตามที่มีข่ าวปร ากฏในภายหลังว่า กระทร วงการคลั งจะมีมา ตรการเยี ยวย าแจ กเงิ น

จำน วน 4,000 บ าท ขอเ รียนว่า ข่า วดังกล่ าวไม่เป็นความจริ งแต่อย่ างใด จึงขอให้ประชาช นอ ย่ า หลงเชื่อข้อมูลดังกล่ าว

และขอคว ามร่วมมือไม่ส่งหรือแ ชร์ข้อมูลดังกล่ าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออ นไลน์ต่าง ๆ ทั้งนี้

สามารถติ ดตามสื บค้นข้อมูลข่าวส ารและความคื บหน้ าที่ถูกต้องเกี่ ยวกับม าตรการช่ วยเห ลือต่าง ๆ

ของกระทร วงการค ลังได้จากแถ ลงข่ าวกระทร วงการค ลัง ในเว็ บไ ซต์ www.mof.go.th หรือในเ ฟซบุ๊ก “สถานีข่า วกระทร วงการค ลัง

Show More