ธนาค ารกรุ งไท ยใจดี ให้ทุ กอาชี พกู้ได้ 100,000 กู้ง่ าย ไม่ต้ องค้ำป ระกัน

ธนาค ารกรุงไท ยใจดี ให้ทุกอ าชีพกู้ได้ 100,000 กู้ง่ายไม่ต้องใช้ห ลักประกันหรือคนค้ำปร ะกัน

ธนาค าร กรุงไ ทย ได้มีการออกมาป ล่อย สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยื ม ให้กับประชาช น สาม ารถกู้ได้ทุกอาชีพ

และยังให้วงเงิ นสูง และยังคิด อัต ราดอกเบี้ ย ที่โดนใจมากๆ สามารถข อสินเ ชื่อได้แบบง่ ายๆ

และที่โดนใจสุดๆคือ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักป ระกัน หรือ คนค้ำประกันอีกด้วย

ให้กู้ยืมเงิ นได้ที่สูงสุดกว่า 1,000,000 บ าท แต่ต้องไม่เกิน 5 เท่า ของร ายได้ ที่ได้รับต่อเดื อน

ใครไม่มีการเดิ นบัญชีเงิ นฝาก กับธนาค ารกรุงไทย ก็สามารถขอสินเชื่ อได้

สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ตัวนี้ ชื่อว่า สินเชื่ อกรุงไทย Smart Money ที่ให้กู้ยืมเงิ นได้ สูงสุดกว่า 1,000,000 บ าท

แต่ถ้าผู้กู้ ต้องการที่จะกู้ 100,000 บ าท ก็ขอสินเ ชื่อได้

และที่สำคัญสุดๆ สินเชื่ อกรุงไ ทย Smart Money ตัวนี้ สามารถผ่อนชำระเงิ นคืนได้สบ ายๆ สูงสุดที่ 5 ปี

ยอดของการผ่อนเงิ นคืน ตกเพียงที่เดือนละ 2,761 บ าทเท่านั้น คิดอัต ราดอกเบี้ ยเพียง 22% และ

ก็ยังมีอัต ราดอกเบี้ ยที่คิดให้แบบพิเศ ษที่ 15% อีกด้วย ซึ่งย อดของการผ่ อน จะเหลื อเพี ยงแค่เ ดือนละ 2,378 บ าท เท่านั้น

จุดเด่ นของสินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม Smart Money

(1.) ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บ าท แต่ไม่เ กิน 5 เท่า ของรา ยได้

(2.) ผู้ที่กู้ ไม่จำเป็นต้องมีการเดิ นบัญชีรับเ งินเดื อน ผ่านธนาค าร ก็สามารถสมั ครได้

(3.) ผู้ที่กู้ จะต้องมี รา ยได้ขั้นต่ำอย่ างน้ อย 30,000 บ าท ขึ้นไป

(4.) สินเชื่ อกรุงไ ทย Smart Money ไม่ใช้หลั กประกัน และ บุค คลมาค้ำประกัน

คุณส มบัติ ผู้ขอสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยื ม Smart Money

(1.) เป็นบุคค ลทั่วไป มีร ายได้ ขั้นต่ำที่ 30,000 บ าท ต่อเดื อน

(2.) มีอายุการทำง าน ที่ไม่น้ อยไปกว่า 1 ปี

(3.) หากเป็นเจ้ าของ ร้านค้ าทั่วไป ร ายได้ขั้นต่ำต้ องอยู่ที่ 30,000 บ าท ต่อเดื อน และมีการเปิ ดร้า นมาแล้ว 2 ปี ขึ้นไป

(4.) ไม่มีห นี้สิน ไม่มีประ วัติที่เ สียห าย ทางด้านการเ งิน

เอกส ารที่ใช้สมั ครขอสินเชื่ อ กรุงไ ทย Smart Money

(1.) ใช้สำเนา บัต รประจำตัว ประชาช น 1 ชุด

(2.) ใช้สำเนา ทะเบี ยนบ้ าน 1 ชุด

(3.) หากมีบั ตรประจำตั วพนั กงาน ให้นำมาด้วย

(4.) ใช้ต้นฉ บับ หนั งสือรั บรอง รา ยได้ หรือ สลิปเ งินเดื อน ของเดื อนล่าสุด หรือ เ อกส ารอื่นๆ ที่แส ดงที่มาของร ายได้

Show More