ราค าท องล่ าสุ ดวั นนี้ ร่ วงลงหนั กม าก ดูเ ลย

ราค าท องคำวันนี้ (9 ม.ค.) ร่ว งลง 500 บ าท เมื่ อเที ยบกับราค าปิ ดวา นนี้

โดยราค าทอ งรูปพร รณขยั บมาอยู่ที่บ าทละ 26,950 บ าท อ้า งอิงข้อ มูลล่ าสุดจากสมาค มค้ าท องคำ

ที่เ ผยแ พร่ผ่ านทางเว็บไ ซต์ เมื่ อเว ลา 9:24 น. ที่ผ่ านมา ทอ งคำแ ท่ง 96.5% ในประเ ทศ

รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 26,350 บ าท ขา ยอ อก 26,450 บ าท ตามประก าศค รั้งล่ าสุด

ขณะที่ท องรูปพร รณ 96.5% รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 25,878.12 บ าท และมีราค าข ายออ กที่ 26,950 บ าท

ขณ ะที่ราค าท องคำตล าดโ ลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,850.00 ดอ ลล าร์สหรั ฐต่อออ นซ์

สรุ ปราค าท องคำ วันที่ 9 ม.ค. 2564

ประก าศค รั้งที่ 1

ท องแ ท่ง

รับซื้ อ บ าทละ 26,350 บ าท

ข ายอ อก บ าทละ 26,450 บ าท

ท องรูปพร รณ

รั บซื้อ บ าทละ 25,878.12 บ าท

ขา ยอ อก บ าทละ 26,950 บ าท

อย่ างไรก็ต าม วันนี้ถือว่าราค าทองแ รงถึง 500 บ าท ใครอย ากซื้ อขา ยรีบเข้าร้ านท องได้เ ลย

ข้อมูลsiamstreet

Show More