ข่ าวดีเงิ นเข้าแล้ว เงิ นอุดหนุ นบุ ตร เดื อนมกร าคม 2564

ข่ าวดีเงิ นเข้าแล้ว เงิ นอุดหนุ นบุ ตร เดื อนมกร าคม 2564

เมื่ อวันที่ 8 มกร าคม 2564 เฟ ซบุ๊ก จุติ ไกรฤ กษ์ รมว.พั ฒนาสัง คมฯ ได้เผ ยว่า ในวั นนี้ จะมีการโอ นเงิ นอุดหนุ นบุ ตร

รอบเดือ นมกร าคม 2564 ไปให้ผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์จำน วน 1.9 ล้า นร าย เป็นเงิ นทั้งสิ้น 1,340 ล้ านบ าท ส่วนเ งินนี้ใครได้บ้ างไปช มกันเลยจ้า

ใครบ้ างที่ได้เ งินอุดหนุ นบุ ตร ผู้ที่ได้เ งินอุด หนุนบุ ตรครั้งนี้ จะเป็นผู้ที่ได้รับเงิ นอุ ดหนุ นบุ ตรร ายเดิม

และผู้ที่ผ่ านการพิจ ารณา โดยข้ อมูลในระบบฐ านข้อมู ลคร บถ้ วนตั้งแต่วันที่ 25 ธันว าคม 2563

เงิ นเข้ าแ ล้ว 8 มกร าคม 64 ที่ผ่ านมา

– ได้รับเงิ นเท่ าไร 600 บ าทต่อเดื อน และจ่ ายย้ อนหลังให้ตามสิ ทธิ์

– เ งินโ อนเข้าทางไ หน บั ญชีธนาค ารที่ลงทะเบี ยนไว้

จะรู้ได้อย่ างไรว่าได้เงิ นอุดห นุนบุ ตร

– เข้ าไปที่ csgcheck.dcy

– กร อกเ ลขประจำตั วประชาช นผู้ลงทะเบี ยน

– กรอ กเล ขประจำตั วประชาช นเด็ กแ รกเ กิด

ข้อมูลsiamtopic

Show More