ลิ กซิ ล (lixil)ป ระเท ศไ ทย รับฝ่ ายผลิ ต 100 อั ตรา วุ ฒิป.6 ขึ้ นไป

ลิ กซิล (lixil)ประเ ทศไทย รับฝ่ ายผ ลิต เพ ศช าย 100 อั ตรา ค่ าแ รง 331 -431 บ าทต่อวัน

สมั ครและสัมภา ษณ์ ทุกวันจั นทร์-ศุก ร์ เวลา 11.00-12.00 ที่โร งง าน สาข ารัง สิต-ปทุ มธ านี

ผ่า นนัดเริ่ มงาน ทุก วันพุธ มาจา ตจว. รับพิจ ารณาพิเ ศษ

มีเงิ นเ บิก & หอพั กฟรี & ตร วจสุขภ าพฟรี & เสื้ อพ นักง านฟรี ตามเงื่ อนไข

อยู่ใ กล้ ไ กล ไม่เกี่ ยงขอคนพร้ อมทำงา นทันที

คุณส มบัติ

-ช าย 21-42 ป

-วุ ฒิการศึ กษาป.6 ขึ้นไป

-อ่านอ อกเขี ยนได้ ร่ างก ายแข็งแ รง

ร ายได้และสวั สดิการ ระหว่ างทดลอ งงาน 4-6 เดื อน ก่อนปรั บบร รจุเป็นพนั กงานประจำ

-ค่ าแ รง 331 -431 บ าทต่อวัน บ างตำแห น่ง โอ ทีชั่วโ มงละ 62.06 บ าท

-ค่ าอาหาร 27 บ าทต่อวัน

-ข้า วเปล่ าฟรี

-ค่ ากะเช้ า 20 บ าท /บ่ าย 40 บ าท /กะดึ ก 55 บ าท ต่อวัน

-ค่ าครอ งชีพ 1620 บ าทต่อเดื อน

-เบี้ ยข ยัน กร ณีทำงานค รบ 4 เดื อน 662 -707 บ าทต่อเดื อน

– ค่ าชิ้ นงาน 1,500 -6,500 บ าทขึ้นอยู่กับทั กษะฝีมือ

-วันหยุ ดประเพ ณีตามนั กขั ตฤ กษ์ 16 วันต่อปี

-มีร ถรับ-ส่งพนั กงาน/ ชุ ดยูนิฟ อร์ม /หอพั กพ นักงาน

ผู้ที่กำลั งหาง าน สนใจสมั ครงาน สอ บถ ามได้ที่

บริษั ท ลิ กซิล ประเท ศไทย จำกัด มหาช น

ตำบล คลอ งห นึ่ง อำเ ภอคล องหล วง ปทุ มธานี 12120

โ ทร 098-140-4377 / 082-119-9591 คุณนิ ชา

ข้อมูล2benews

Show More