ธ.ไ ทยเ ครดิ ต ให้ยื มฉุ กเฉิ นสูงสุ ด 2 แสนบ าท ไม่ต้ องมีสลิ ป ไม่ต้ องค้ำ

ธ.ไ ทยเ ครดิ ต ให้ยื มฉุ กเฉิ นสูงสุ ด 2 แสนบ าท ไม่ต้ องมีสลิ ป ไม่ต้ องค้ำ

สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม จาก ธนาค ารไทยเค รดิต เพื่อร ายย่อย จำกัด

เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงิ นทุนของพ่ อค้ าแ ม่ค้ า และผู้ประก อบการรา ยย่อย ได้เปิ ดบริาร

สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม นาโ นและไมโ ครเคร ดิตเพื่อธุรกิจรา ยย่ อย คุยง่ าย ผ่อนสบ าย ได้เงิ นเร็ว

สนั บส นุนเงิ นทุนสู งสุด 200,000 บ าท ไม่ต้ องใช้หลั กทรั พย์หรือบุ คคลค้ำปร ะกัน

ให้พ่ อค้ าแ ม่ค้ าเข้าถึงเ งินทุนในระบ บได้อย่ างปลอดภั ย

เรี ยกได้ว่าเป็นอีกห นึ่งบริก าร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ที่น่าส นใจมากๆ เห มาะสมสำห รับ

ผู้ประก อบการรา ยย่อ ย ที่กำลังใจอย ากได้ เงิ นกู้ยืม เพื่อเสริ มสภ าพคล่ องทางการเงิ นในธุ รกิจ

หรือ เป็นเงิ นห มุนเวี ยน เพื่ อใช้จ่ ายในส่ วนต่างๆ ก็ตามใจท่ านเลยได้ โดย สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม

นา โนและไมโ ครเค รดิต ธนาค ารไ ทยเค รดิต มีร ายละเอี ยดดังต่อไปนี้

รา ยละเอี ยด สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม นาโ นและไมโ ครเ ครดิต ธนาค ารไทยเ ครดิต

-วงเงิ น กู้ยื ม สูงสุด 200,000 บ าท สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม นาโ นและไมโครเ ครดิต ธนาค ารไทยเ ครดิต

-สินเ อหมุ นเ วียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเว ลาครบกำหนด แต่วงเงิ นจะมีการ ทบท วนต่อ อายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

-อัต ราดอกเบี้ ยแบบลดต้นล ดดอก

-ไม่ต้องใช้ห ลักท รัพย์หรือบุค คลค้ำปร ะกัน

สำห รับผู้ประก อบการร ายย่ อยโดยเฉ พาะ

คุณสมบั ติผู้ส มัคร สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม นาโนและไมโค รเคร ดิต ธนาค ารไทยเค รดิต

-บุค คลธร รมดา

-สัญช าติไท ยเท่านั้น

-มีอายุไม่ ต่ำกว่า 21 ปี

-อา ยุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าข องธุร กิจต้องไม่เกิน 60 ปี

-วั ตถุประ สงค์เ พื่อใช้ในการประกอบธุ รกิจเท่ านั้น

-ต้องมีประส บการณ์ในการประกอบอ าชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี

-ธุรกิ จต้องมีส ถานประกอบการชั ดเจน และสามารถตร วจสอบได้

-สถ านที่ตั้งธุร กิจ ต้องอยู่ในต ลาด ในระยะรัศ มีไม่เกิน 15 กิโลเ มตร จากสาขาของธนาค าร

เอกส ารประกอบการส มัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม นาโ นและไมโครเ ครดิต ธนาค ารไทยเ ครดิต

-สำเน าบั ตรประจำตั วประชาช น

-สำเน าทะเบี ยนบ้ านของผู้ขอสินเชื่ อ

-สำเ นาบั ตรประจำตั วประชาช นของคู่ส มรส

-สำเน าใบเปลี่ ยนชื่อ / นามส กุล (ถ้ามี)

-เอกสา รแสดงสถานภ าพสมรส (ถ้ามี)

-สำเ นาส มุดบัญชีเงิ นฝากหน้ าแรก

-สำเ นาสัญ ญาเช่า (ถ้ามี)

หม ายเ หตุ : รา ยละเอี ยดการพิจา รณาสินเชื่ อเป็นไปตามห ลักเก ณฑ์ และเงื่ อนไขที่ธนาค ารกำห นด

ข้อมูลbang-jaab

Show More