รมว.ค ลัง เผ ยแล้ว วันเปิ ดให้ล งสมั ครร อบใ หม่

สำหรับโค รงการ คนละค รึ่ง เตรี ยมเ ปิดให้ประชาช นลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ์เ งิน 3,500 บ าท

รอบใ หม่กลางเ ดือน ม.ค.นี้ ค าดเหลื อสิท ธิ์ประม าณ 1 ล้ านสิ ทธิ์ นายอาคม เติ มพิทย าไ พสิฐ

รมว.ค ลัง กล่าวอีกว่า สำหรับโค รงการคนละค รึ่งนั้น ปัจจุ บันกระทร วงการค ลังกำลังรอสรุ ปตัวเ ลข

คนละค รึ่งระ ยะที่ 2 (เฟ ส 2) ในส่ว นผู้ที่ลงทะเบี ยนไว้แต่ไม่ได้ใช้สิ ทธิ์

ซึ่งจะทร าบผ ลหลังจ ากวันที่ 14 ม.ค.2564 นี้ที่เปิ ดให้ใช้จ่ ายภ ายใน 14 วัน ว่าจะเห ลือจำนว นเท่ าใด

หลั งจากในเฟ สแรก กระทร วงการคลั งทร าบตัวเล ขแล้วว่ามีผู้ไม่ใช้สิ ทธิ์ประม าณ 500,000 สิ ทธิ์

เบื้ องต้นค าดว่าทั้งสองเฟ สจะเห ลือสิ ทธิ์ในโ ครงการประม าณ 1 ล้ านสิท ธิ์ดังนั้นกระทร วงการคลั งจะ

นำสิ ทธิ์ที่เหลื อเหล่านี้มาเ ปิด ให้ประชาช นลงทะเบี ยนให ม่หลังช่วงกลางเดื อน ม.ค.นี้

สำหรับโคร งการ คนละค รึ่งเฟ ส 2 ซึ่งรั ฐบ าลเปิ ดให้ประชาช นได้ลงทะเบี ยนชิงสิ ทธิ์

รับเงิ นจำน วน 3,500 บ าท ผ่า นแ อปพ ลิเ คชัน เป๋ าตัง โดยภ าครั ฐร่วมจ่ ายค่ าอาหาร

เค รื่องดื่ม และสินค้ าทั่วไปผ่ านฝ่ ายของผู้ซื้อ 50%

โดยไม่เ กิน 150 บ าทต่อคนต่อวัน หรือไม่เ กิน 3,500 บ าทต่อคนตล อดระย ะเวล าโ ครงการ

เพื่ อกระ ตุ้นการจั บจ่ ายใช้ส อยภา ยในประเท ศ บ รรเท าภาระค่ าใช้จ่ ายให้ประชาช น

และช่ วยเพิ่ มสภ าพคล่ องให้ร้านค้ าร ายย่ อยเป็นการสนั บสนุนเศร ษฐกิจฐ านรากและฟื้ นฟูเศร ษฐกิจ

ของปร ะเท ศในอ งค์รว มอย่ างไรก็ตาม สำหรั บคุณสมบั ติผู้ลงทะเบี ยน จะต้องเป็นผู้ที่มีสั ญชาติไ ทย

มีอ ายุ 18 ปีบริบู รณ์ขึ้นไป มีบั ตรป ระจำตัวปร ะชาช นและไม่ใช่ผู้มีบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ

ข้อมูลsiamtopic

Show More