สถิ ติอ อกร างวัล วันอ าทิ ตย์

อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันประก าศผลร างวัลประจำวันที่ 17 มกร าคม 2564 เนื่ องจากวันที่ 16 มกร าคม

ตร งกับวันค รู หล ายคนมีเล ขและหาซื้ อลอ ตเ ตอรี่กันบ้ างแล้ว วันนี้ทีมง านมีสถิ ติวันอาทิ ตย์ ย้อ นหลัง 12 ครั้งล่าสุ ดมาฝากกันค่ะ

วันอาทิ ตย์ที่ 1 พ.ย. 63

รา งวัลที่ 1 คือ 506404

เลขท้ าย 2 ตัว 40

เล ขหน้า 3 ตัว 154, 598

เลขท้ าย 3 ตัว 062, 245

วันอาทิ ตย์ที่ 16 ส.ค. 63

รา งวัลที่ 1 คือ 945811

เลขท้ าย 2 ตัว 88

เล ขหน้า 3 ตัว 712, 614

เลขท้ าย 3 ตัว 733, 364

วันอาทิ ตย์ที่ 1 มี.ค. 63

รา งวัลที่ 1 คือ 875938

เลขท้ าย 2 ตัว 98

เล ขหน้า 3 ตัว 294, 328

เลขท้ าย 3 ตัว 597, 780

วันอาทิ ตย์ที่ 16 ก.พ. 63

รา งวัลที่ 1 คือ 781403

เลขท้ าย 2 ตัว 94

เล ขหน้า 3 ตัว 515, 952

เลขท้ าย 3 ตัว 030, 918

วันอาทิ ตย์ที่ 1 ธ.ค. 62

รา งวัลที่ 1 คือ 453522

เลขท้ าย 2 ตัว 81

เล ขหน้า 3 ตัว 617, 261

เลขท้ าย 3 ตัว 457, 013

วันอาทิ ตย์ที่ 1 ก.ย. 62

รา งวัลที่ 1 คือ 798787

เลขท้ าย 2 ตัว 20

เลขห น้า 3 ตัว 210, 847

เล ขท้าย 3 ตัว 274, 439

วันอาทิ ตย์ที่ 16 มิ.ย. 62

รา งวัลที่ 1 คือ 174055

เลขท้ าย 2 ตัว 29

เล ขหน้า 3 ตัว 884, 625

เลขท้ าย 3 ตัว 800, 127

วันอาทิ ตย์ที่ 30 ธ.ค. 61

รา งวัลที่ 1 คือ 735867

เลขท้ าย 2 ตัว 02

เล ขหน้า 3 ตัว 913, 031

เลขท้ าย 3 ตัว 701, 884

วันอาทิ ตย์ที่ 16 ธ.ค. 61

รา งวัลที่ 1 คือ 356564

เลขท้ าย 2 ตัว 62

เล ขหน้า 3 ตัว 480, 948

เลขท้ าย 3 ตัว 369, 297

วันอาทิ ตย์ที่ 16 ก.ย. 61

รางวั ลที่ 1 คือ 149760

เลขท้ าย 2 ตัว 79

เลขห น้า 3 ตัว 539, 323

เลขท้ าย 3 ตัว 297, 155

วันอาทิ ตย์ที่ 1 ก.ค. 61

รา งวัลที่ 1 ได้แก่ 963623

เลขท้ าย 2 ตัว 83

เล ขหน้า 3 ตัว 901, 429

เลขท้ าย 3 ตัว 210, 217

วันอาทิ ตย์ที่ 1 เม.ย. 61

รา งวัลที่ 1 ได้แก่ 412073

เลขท้ าย 2 ตัว 85

เล ขห น้า 3 ตัว 787, 131

เล ขท้ าย 3 ตัว 924, 638

อย่ างไรก็ตาม ใครที่ช อบเล ขไหน สาม ารถดูสถิ ติแล้วรีบไปหาซื้อล อตเต อรี่กันได้เล ยจ้า

ข้อมูลsiamstreet

Show More