เปิ ดเวล าทำก ารธนาค าร ในห้ างทั่วประเ ทศ บ างแห่ งยังไม่เ ปิดดูเ ลย

ล่าสุด เพจ “ศู นย์ข้ อมูล CV-19” ได้เ ผยว่า ธนาค ารแ จ้งเปลี่ ยนเว ลาปิ ดทำการในห้ างสร รพสินค้ าทั่วประเ ทศ

เนื่ องจากสถ านก ารณ์ CV-19 #ศู นย์บริห ารสถ านก ารณ์ CV-19 #ศู นย์ข้อมูลCV-19

#หยุ ดCVแต่ไม่ห ยุดเศร ษฐกิจไ ทย #NewNormalชี วิตวิถีใ หม่ #สมดุลชี วิตวิถีให ม่ #รวมไ ทยสร้ างช าติ

โดย ธนาค ารอ อมสิน ธนาค ารกสิ กรไ ทย ธนาค ารไ ทยพาณิ ชย์

ธนาค ารกรุงไ ทย ธนาค ารทิ สโก้ เลื่ อนเ วลาปิ ด เปลี่ ยนมาเ ป็น 18.00 น.

ธนาค ารกรุงไ ทย ในส่ วนของจังห วัด น นทบุรี ระย อง และ สมุ ทรปร าการ จะปิ ดทำการในเวลา 17.00 น.

ในส่วนข องสาขา บิ๊กซี มห าชัย และ เซ็ นทรั ลพ ลาซา มห าชัย ยังคงปิ ดให้บริก าร จนกว่าจะมีการเปลี่ ยนแป ลงคำสั่ง

ธนาค ารไ ทยพ าณิชย์

ธนาค ารกสิ กรไ ทย

ธนาค ารกรุ งไ ทย

ธนาค ารทิ สโก้

ธนาค ารกรุ งศรี

ข้อมูลsiamstreet

Show More